RealkompetansevurderingDu har rett til å få vurdert din realkompetanse når du søker videregående opplæring med voksenrett. Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Målet er at opplæringstilbudet skal bli tilpasset ditt behov.

  • Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag.
  • Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. Du kan få godkjent hele eller deler av faget.
  • Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget.
  • Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.
  • Du kan ikke få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Er du voksen uten rett til videregående opplæring, har du krav på å få vurdert din realkompetanse dersom du blir henvist til fylkeskommunen av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere andre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten.

Klage på realkompetansevurdering

Du har rett til å klage på at din realkompetanse ikke godkjennes. Klagen skal sendes den instansen som har vurdert realkompetansen. Ved klage på realkompetansevurdering følges reglene i forvaltningslovens kapittel 6 bortsett fra når det gjelder klageinstansens kompetanse.

Klagefristen er 3 uker.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: