Teknologjia dhe prodhimi industrial

Ju mësoni

 • planifikimin e prodhimit dhe proceset e prodhimit
 • automatizimin dhe programimin e robotëve
 • lidhur me makineritë dhe pajisjet e prodhimit
 • lidhur me automjetet dhe transportin
 • lidhur me proceset kimike dhe teknikat kimike
 • lidhur me shëndetin, mjedisin dhe sigurinë

Duhet të jeni

 • me mendje praktike dhe të jeni të mirë në punën me duar
 • të pavarur dhe të saktë
 • të interesuar në teknologjinë e re

Ju bëheni

 • konstruktor alumini, saldator ose punues i fletëve metalike
 • prodhues veglash, prodhues intrumentesh dhe bravandreqës
 • teknik laboratori ose teknik i përpunimit kimik
 • punonjës i kanalizimeve, teknik i tekstileve industriale ose operator lavanderie
 • teknik për riparimin e trupit të mjeteve motorike, mekanik automjetesh ose bojaxhi automjetesh
 • operator logjistike ose shofer transporti
 • mekanik i makinerive të ndërtimit, makinerive bujqësore ose motorëve
 • operator i makinerive të shpimit ose shpues pusi
 • marinar ose mekanik i motorëve të anijes
  Shiko gjithë profesionet dhe kompetencat

Vendet e punës

 • industria teknike dhe elektro-mekanike
 • industria e anijeve ose makinave
 • industria e proceseve kimike ose industria tekstile
 • industria e automjeteve ose industria e naftës
 • kompanitë e mallrave ose transportit

Më shumë arsim

Arsimi dhe trajnimi profesional çojnë në kompetencë profesionale (me ose pa certifikatë tregtie ose punëtori të kualifikuar). Pas përfundimit të arsimit dhe trajnimit profesional mund të filloni të punoni ose të bëni arsim të mëtejshëm:

 • Mund të bëni arsim të mëtejshëm në një kolegj profesional tretësor. Arsimi profesional tretësor është mbi arsimin e lartë sekondar profesional dhe ofron arsim profesional të mëtejshëm i cili mund të përdoret direkt në jetën e punës.
 • Mund të bëni një Program suplementar Vg3 për certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet
  – pas Vg2 ose
  – pas arritjes të kompetencës profesionale.
  Pastaj do të keni mundësinë të bëni arsimin e lartë në një kolegj ose universitet. Mos harroni se disa programe studimi, si për shembull studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore.
 • Gjithashtu mund të aplikoni për arsimin e lartë pas një kursi paraprak ose përmes rrugës Y, rruga profesionale për arsimin e lartë. Rruga Y është synuar për ata me eksperiencë profesionale përkatëse. Kurset paraprake dhe rruga Y përdoren më zakonisht për studimet në shkencë dhe inxhinieri.