Elektricitet dhe elektronikë

Ju mësoni

 • instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve elektrike dhe elektronike
 • instalimin, lidhjen dhe programimin e sistemeve elektrike dhe elektronike, dhe instalimet e tyre
 • riparimin e pajisjeve elektrike
 • zhvillimin e produkteve të reja elektronike
 • konfigurimin dhe programimin e pajisjeve dhe komponentëve
 • lidhur me mbrojtjen, sigurinë dhe dokumentimin

Duhet të jeni

 • të saktë dhe sistematikë
 • të keni prirje praktike dhe aftësi të mira të punës me dorë
 • të keni pikëpamje shërbimi dhe logjike
 • të jeni kreativë dhe vizion të mirë me ngjyrat

Ju bëheni

 • elektricist, teknik i pajisjeve elektrike ose operator i furnizimit me energji elektrike
 • montues i paneleve të kontrollit, montues i sinjaleve ose montues ashensorësh
 • teknik i aviacionit ose mekanik i motorit të avionit
 • montues i pompave të ngrohjes dhe ftohjes ose teknik ventilimi
 • teknik hapësire, teknik i elektronikës kompjuterike ose teknik i elektronikës së prodhimit
 • mekanik automatizimi ose operator ROV nën det
  Shiko gjithë profesionet dhe kompetencat

Vendet e punës

 • kompani publike ose private
 • industria e proceseve ose elektronikës
 • iindustria mekanike, prodhimi i energjisë ose operacionet hekurudhore
 • industritë e kompjuterëve, të aviacionit ose të naftës

Më shumë arsim

Arsimi dhe trajnimi profesional çojnë në kompetencë profesionale (me ose pa certifikatë tregtie ose punëtori të kualifikuar). Pas përfundimit të arsimit dhe trajnimit profesional mund të filloni të punoni ose të bëni arsim të mëtejshëm:

 • Mund të bëni arsim të mëtejshëm në një kolegj profesional tretësor. Arsimi profesional tretësor është mbi arsimin e lartë sekondar profesional dhe ofron arsim profesional të mëtejshëm i cili mund të përdoret direkt në jetën e punës.
 • Mund të bëni një Program suplementar Vg3 për certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet
  – pas Vg2 ose
  – pas arritjes të kompetencës profesionale.
  Pastaj do të keni mundësinë të bëni arsimin e lartë në një kolegj ose universitet. Mos harroni se disa programe studimi, si për shembull studimet në inxhinieri, shkencë dhe mjekësi kërkojnë që të bëni disa lëndë të caktuara shkencore.
 • Gjithashtu mund të aplikoni për arsimin e lartë pas një kursi paraprak ose përmes rrugës Y, rruga profesionale për arsimin e lartë. Rruga Y është synuar për ata me eksperiencë profesionale përkatëse. Kurset paraprake dhe rruga Y përdoren më zakonisht për studimet në shkencë dhe inxhinieri.