Maxaad ka taaqan waxbarashooyinka xirfadda ah iyo waxbarashooyinka guud?


Is tijaabi!


Barnaamijkee waxbarasho ayaa kugu habboon?

What is upper secondary education and training?

See the film!