Studijespesialiseereme

Datne goerehtimmiem veeljedh daej sisnjeli

Datne lïerh

Jearohke dov faageveeljemijstie:
 • matematihke jïh jeatjah realefaagh
 • stuvreme jïh ekonomije
 • histovrije, politihke jïh psykologije
 • gïele
 • jeatjah teoretihkeles faagh

Datne byörh

 • ïedtjem utnedh teoretihkeles faagigujmie barkedh
 • væljoem utnedh laavenjostedh, struktuvren mietie barkedh jïh jïjtjedisiplijnem utnedh
 • ïedtjem utnedh tjaeledh jallh ryöknedidh
 • ïedtjem utnedh kultuvre- jïh seabradahketsiehkijste

Datne åadtjoeh

 • studijemaahtoem jïh maahtah jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh

Jis jollebe ööhpehtimmiem vaaltah, maahtah gaskem jeatjah sjïdtedh

 • skïemtjesåjhtere, dåaktere jallh veterinæære
 • insjenööre, juriste jallh ekonome
 • lohkehtæjja, psykologe jallh dotkije
  Maahtah aaj ööhpehtimmiem vaeltedh jeatjah barkojde – sïejhme studijemaahtojne maahtah dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine.

Barkoesijjieh maehtieh årrodh

 • skïemtjegåetie, riektie, pollisestasjovne jallh tjïelten reereme
 • advokaatekontore, konsulentesïelte jallh insjenööresïelte
 • maanagïerte, skuvle jallh universiteete

Tsaekemekrïevenassh jollebe ööhpehtæmman

Sïejhme studijemaahtojne maahta dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine. Men såemies studijh sjïere tsaekemekrïevenassh utnieh:
 • Real-faagekrïevenassh: Såemies studijh krievieh dov leah vihties realfaagh. Dah studijh maehtieh årrodh insjenööre-, realfaage- jïh medisijnen studijh. Datne tsaekemekrïevenasside jïlleskuvle- jïh universiteetestudijidie gaavnh daesnie samordnaopptak.no.

  Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

  • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
  • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
   • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
  • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
  • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.