Musihke, daanhtsoe jïh draama

Datne goerehtimmiem veeljh daej sisnjeli

Datne lïerh

Jearohke dov faageveeljemijstie
 • musihkem tjoejehtidh, oktegh jïh mubpiejgujmie
 • daanhtsoevuekieh, daanhtsoeteknihkh jïh koreografije
 • dorjehtæjjateknihkh, bïhkedimmie jïh teatereproduksjovne
 • dov tjiehpeles tjiehpiesvoeth guhkiebasse evtiedidh
 • teorijefaagh

Datne byörh

Jearohke dov goerehtimmeste:
 • musihkales jïh væjkele årrodh laavlodh jallh instrumeentem tjoejehtidh
 • væjkele årrodh aktene såarhts daanhtsosne
 • ïedtjem utnedh råållah spïeledh jïh scenesne tjåadtjodh
 • astoem utnedh jïjnjem haarjanidh, oktegh jïh mubpiejgujmie ektine, skuvletïjjen jïh skuvletïjjen ålkolen
 • kreatijve årrodh
  Raajan akte bielie Jåa2-learoehkijstie sïjse vaaltasåvva tsaekemepryöven jallh dokumenteereme tjiehpiesvoeti gaavhtan.

Datne åadtjoeh

 • studijemaahtoem jïh maahtah jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh

Jis jollebe ööhpehtimmiem vaaltah, maahtah gaskem jeatjah sjïdtedh

 • daanhtsoje, koreograafe jallh daanhtsoepedagoge
 • laavloje, musihkepedagoge jallh musihketerapeevte
 • dorjehtæjja, scenograafe jallh draamaturge
  Maahtah aaj ööhpehtimmiem vaeltedh jeatjah barkojde – sïejhme studijemaahtojne maahtah dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine.

Barkoesijjieh maehtieh årrodh

 • teaterh jallh operagåetieh
 • orkesterh, konsertescenah jallh baante
 • skiemtjehïejmh jallh skuvlh

Tsaekemekrïevenassh jollebe ööhpehtæmman

Sïejhme studijemaahtojne maahta dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine. Men såemies studijh sjïere tsaekemekrïevenassh utnieh:
 • Tsaekemepryövh: Gellie tjeahpoefaageles studijh daanhtsoen, draaman jallh musihken sisnjeli aktem praktihkeles tsaekemepryövem krievieh. Daanhtsojne, draamine jallh musihkine aktem hijven våaromem åadtjoeh dagkerh tsaekemepryövh tjïrrehtidh.
 • Real-faagekrïevenassh: Såemies studijh krievieh dov leah vihties realfaagh. Dah studijh maehtieh årrodh insjenööre-, realfaage- jïh medisijnen studijh. Datne tsaekemekrïevenasside jïlleskuvle- jïh universiteetestudijidie gaavnh daesnie samordnaopptak.no. Musihke, daanhtsoe jïh draamesne maahta geerve årrodh sijjiem åadtjodh tæjmoesoejkesjisnie gaajhkh realfaagh veeljedh mejtie daarpesjh. Gïehtjh dov skuvline mejtie dah maehtieh datnem dejtie realfaagide faalehtidh mejtie sïjhth vaeltedh.

Valg av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen dans, drama eller musikk og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.