Mij jåarhkelïerehtimmieGosse 10. daltesem illeme maadthskuvlesne, dov lea reakta jåarhkelïerehtimmiem vaeltedh.

  • Datne tjoerh jïjtje sijjien bïjre syökedh jåarhkelïerehtæmman.
  • Datne golme ööhpehtimmieprogrammh dov ohtsemisnie tjaalah.
  • Datne akten dejstie golme ööhpehtimmieprogrammijste sïjse båatah mejtie jeenjemes sjaavnjoehtih.

Maam ööhpehtimmieprogrammide edtjh veeljedh?

Jåarhkelïerehtimmesne 15 joekehts ööhpehtimmieprogrammh mej gaskem maahta veeljedh.Ööhpehtimmieprogrammh lïerehtimmieh joekehts faagesuerkiej sisnjeli feerhmieh, vuesiehtimmien gaavhtan gaarsjelimmiefaage, elektro jïh daatateknologije jïh eatnemeåtnoe. Datne tjoerh gaavnedh mah ööhpehtimmieprogrammh mah dutnjien sjiehtieh jïh dov ïedtji mietie.

Studijeryöjreden jallh barkoefaageles lïerehtimmie?

Mijjieh studijeryöjreden jïh barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammen gaskem juekebe.

  • Datne aervedh datne sïjhth jåerhkedh jïlleskuvlesne jallh universiteetesne lohkedh? Studijeryöjreden lïerehtimmie datnem jïllebe ööhpehtæmman ryöjrehte. 5 studijryöjreden ööhpehtimmieprogrammh.
  • Praktihkeles barkoem sïjhth jåarhkelïerehtimmien mænngan? Barkoefaageles lïerehtimmie dutnjien barkoemaahtoem vadta guktie maahtah barkoejieleden sïjse vaedtsedh. 10 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh.
  • Jis barkoefaagh veeljh, dov lea aaj nuepie jåarhkelïerehtimmiem åadtjodh jïh studijemaahtoem åadtjodh mænngan datne barkoelïerehtimmiem illeme jïh BESTÅTT:

Leah jueriedisnie maam edtjh veeljedh?

  • Soptsesth ööhpehtimmie- jïh barkoeraeriestæjjine dov skuvlesne mah ööhpehtimmieprogrammh mah bööremes dutnjien sjiehtieh.
  • Jienebh viehkiedïrregh Gaskeviermesne gååvnesieh gusnie maahtah dov ïedtjh goerehtalledh. Pryövh maaje laavenjasside «Mij maahta dutnjien sjïehtedh?», datne dejstie gaavnh daesnie vilbli.no:n åvtesæjroe. Dah maehtieh dutnjien ohtje raeriem vedtedh mah ööhpehtimmieprogrammh datne maahtah aelkedh goerehtidh.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet