Medijah jïh kommunikasjovne

Datne lïerh

 • soptsestæjjavuekieh teeksten, tjoejen jïh guvvien sisnjelen
 • medijabaajnehtimmien, medijahistovrijen jïh journalistihken bïjre
 • dïjrem, vuekiem jïh layoutem hammoedidh
 • hammoem, klaeriem, tjoevkem jïh tjoejem vierhkievierhtine nuhtjedh
 • dov digitaale maahtoem guhkiebasse evtiedidh
 • teorijefaagh

Datne byörh

 • kreatijve jïh tjetskehke årrodh
 • ïedtjem utnedh gaskesadtemen jïh medijaåtnoen bïjre lïeredh
 • ïedtjem utnedh bievnedh guvviej, filmen, tjoejen jïh baakoej tjïrrh
 • ïedtjem utnedh bïevneseteknologijeste jïh digitaale medijijstie

Datne åadtjoeh

 • studijemaahtoem jïh maahtah jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh

Jis jollebe ööhpehtimmiem vaaltah, maahtah gaskem jeatjah sjïdtedh

 • journaliste, teekstetjaelije jallh sisvegeproduseente
 • webhammoedæjja, interaksjovnehammoedæjja jallh spïelehammoedæjja
 • tjoejeteknihkere, tjoeje- jallh filmeprodusente
 • gaskesadtemeraeriestæjja jallh medija- jïh seabradahkekonsulente
  Maahtah aaj jïjtjemdh jeatjah barkojde ööhpehtidh – sïejhme studijemaahtojne maahtah dejstie jeanatjommes studijidie jïlleskuvline jïh universiteetine ohtsedh.

Barkoesijjieh maehtieh årrodh

 • plaerieh jallh askeplaerieh
 • reklaamesïelth jallh gaskesadtemesïelth
 • produksjovnesïelth jallh medijasïelth
 • byögkeles sïelth

Tsaekemekrïevenassh jollebe ööhpehtæmman

Sïejhme studijemaahtojne maahta dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine. Men såemies studijh sjïere tsaekemekrïevenassh utnieh:
 • Real-faagekrïevenassh: Såemies studijh krievieh dov leah vihties realfaagh. Dah studijh maehtieh årrodh insjenööre-, realfaage- jïh medisijnen studijh. Datne tsaekemekrïevenasside jïlleskuvle- jïh universiteetestudijidie gaavnh daesnie samordnaopptak.no. Medijah jïh kommunikasjovne maahta geerve årrodh sijjiem åadtjodh tæjmoesoejkesjisnie gaajhkh realfaagh veeljedh mejtie daarpesjh. Gïehtjh dov skuvline mejtie dah maehtieh datnem dejtie realfaagide faalehtidh mejtie sïjhth vaeltedh.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.