Laavenjostoe skuvlen jïh hïejmen gaskemJåarhkeskuvlh edtjieh gaskesem hööltedh eejhtegigujmie/åeliealmetjigujmie learoehkidie mah eah leah 18 jaepieh illeme abpe lïerehtimmiejaepiem. Dam edtjieh darjodh

  • bïevnesetjåanghkosne skuvlejaepien aalkoelisnie (Jåa1 jïh Jåa2)
  • soptsestallemisnie åejvielohkehtæjjine (Jåa1 jïh Jåa2)
  • bïevnesh reaktaj bïjre
  • bïeljelimmie learohken gaatoen bïjre
  • jeatjah bïevnesh learohken bïjre

Gosse learohke 18 jaepieh illeme, åeliealmetjh eah edtjh vielie bïevnesh åadtjodh bielelen learohke dam luhpiehtamme.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet