Inntaksregler og poengberegningReglene for inntak til videregående opplæring følger

Inntaksregler i fylket

Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på. Vanligvis følger inntaksreglene i fylket ett av disse tre prinsippene:

 • Du kan søke på alle skoler i fylket
 • Du kan søke på skoler som ligger i din del av fylket (din region)
 • Du må søke den skolen som ligger nærmest der du bor (som tilbyr det utdanningsprogrammet du ønsker).

I fylker der du kan velge mellom skoler, vil karakterene dine være med på å avgjøre hvilken skole du kommer inn på. Det regnes ut en poengsum på grunnlag av karakterene dine.

Inntak uten poengberegning

Du kan også bli tatt inn uten poengberegning. Reglene for dette finner du under:

Inntak og poengberegning til Vg1

For å bli tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1 er hovedregelen at du må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. 

På 10. trinn må du velge hvilke utdanningsprogram du skal søke på. Du må selv søke om plass i videregående skole. Hovedregelen er at du skal søke plass i fylket du bor i.

 • Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest.
 • Sluttkarakterene dine fra 10. trinn kan være med på å avgjøre om du kommer inn på førsteønsket ditt.
 • Hvert fylke har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på (se over).

Poengsum og karakterer

Når du skal konkurrere deg inn på grunnlag av karakterene dine, brukes det en poengsum. Poengsummen regnes ut på grunnlag av sluttkarakterene dine fra grunnskolen.

Slik regner du ut poengsummen din: Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Sum alle karakterer
––––––––––––––––  = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer


Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og eksamenskarakterer.

 • Hver enkelt tallkarakter skal telles som poeng med samme verdi som karakteren.
 • Valgfag skal telle med én karakter. Har du standpunktkarakterer i mer enn ett valgfag, bruker du gjennomsnittskarakteren av standpunktkarakterene du har fått (ta med to desimaler).
 • Fag med sluttvurderingen «Deltatt» eller «Bestått» skal ikke telle med i poengberegningen.
 • Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen.
 • Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen) uten dokumentert fravær, skal dette likevel telle med i beregningen, med poengverdien 0.
 • Har du fått IM (ikke møtt til eksamen) med dokumentert fravær, påvirker ikke dette poengsummen.
Hvis du står helt likt med andre i konkurransen om de siste plassene, avgjøres rekkefølgen mellom dere ved loddtrekning.

Inntak og poengberegning til Vg2 og Vg3

Hovedregelen for inntak til Vg2 og Vg3 er at du har bestått alle fag på foregående trinn. Dette gjelder både fag hvor det er satt standpunkt- og eventuelt eksamenskarakter og fag hvor det er satt halvårsvurdering med karakter.

Poengsum og karakterer

Når du skal konkurrere deg inn på grunnlag av karakterene dine, brukes det en poengsum. Poengsummen regnes ut på grunnlag av karakterene dine fra Vg1 og eventuelt Vg2.

Slik regner du ut poengsummen din: Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. 

Sum alle karakterer
––––––––––––––––  = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer

 

 • Det er alle tallkarakterene dine som legges til grunn, det vil si standpunkt- og eksamenskarakterer og halvårsvurderinger.
 • Hver enkelt tallkarakter skal telle som poeng med samme verdi som karakteren.
 • I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i poengberegningen.
 • Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen.
 • Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen) uten dokumentert fravær, skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0.
 • Har du fått IM (ikke møtt til eksamen) med dokumentert fravær, påvirker ikke dette poengsummen.
 • Har du gått flere forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller programområder på Vg2, som alle danner grunnlag for inntak til neste trinn, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn.
 • Har du tatt et fag i videregående opplæring som privatist, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn.

Hvis du står helt likt med andre i konkurransen om de siste plassene, avgjøres rekkefølgen mellom dere ved loddtrekning.

Andre vilkår (dokumenterte ferdigheter / intervju)

Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av søkerne til Vg1 i utdanningsprogrammene for idrettsfag og musikk, dans og drama kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve i kombinasjon med karakterer.

For inntak til spesielle yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse (YSK), kan fylkeskommunen bestemme at inntaket skal skje etter poeng og intervju.

Søkere uten bokstav- eller tallkarakterer

Har du fullført en godkjent 10-årig grunnskole, men har vitnemål uten bokstav- eller tallkarakterer, søker du Inntak etter individuell behandling. Det samme gjelder om du har fullført Vg1 eller Vg2 og har dokumentasjon uten bokstav- eller tallkarakterer. Dette gjelder for eksempel deg som har vært elev ved Steinerskolen.

Spesielle krav til yrkesutøvelse

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, selv om de samme kravene ikke stilles for å bli tatt inn til videregående opplæring. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: