Gusnie åadtjoeh vielie daejredh jåarhkelïerehtimmien bïjre?Daesnie bijjieguvvie dej sijjiej bijjeli gusnie maahtah vielie bïevnesh jåarhkelïerehtimmien jïh barkoej bïjre åadtjodh.

Raeriestæjja maahta bievnedh

  • Raeriestæjja dov skuvlesne maahta struktuvren bïjre bievnedh jåarhkelïerehtimmesne, dej ovmessie ööhpehtimmieprogrammi bïjre jïh dov veeljemenuepiej bïjre.
  • Raeriestæjjah jåarhkeskuvlijste daamtaj skuvline minnieh gusnie learohkh noeredaltesisnie.

Ööhpehtimmie- jïh barkoemæssoeh

  • Jis ööhpehtimmie- jïh barkoemæssojne mïnnh, maahtah jïjnjh hijven bïevnesh åadtjodh.
  • Jåarhkeskuvlh daamtaj learohkh noeredaltesisnie eejhtegigujmie bööredieh bïevneseiehkiedidie jallh öörnemasse «Ræhpas biejjie».

Dååjrehtimmie ovmessie ööhpehtimmieprogrammijste

  • Mearan noereskuvlem vaadtsah edtjh praktihkeles dååjrehtimmiem åadtjodh ööhpehtimmieprogrammijste jåarhkelïerehtimmeste jïh barkoejieliedistie faagen tjïrrh ööhpehtimmieveeljeme.

Lohkh jåarhkelïerehtimmien bïjre sijjesne vilbli.no

  • Sijjesne vilbli.no gaajhkh bïevnesh jåarhkelïerehtimmien bïjre bijjieguvviem gaavnh dej ööhpehtimmieprogrammi jïh programmesuerkiej bijjeli skuvlh faalehtieh.
  • Datne aaj bijjieguvviem jeatjah nuhteligs nedtesijjiej bijjeli gaavnh .

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet