Guktie vaestedh?

Datne bïevnesh åadtjoeh tsaekeme lea riejries SMS:n tjïrrh (såemies fylhkine e-påastesne). Loggh sïjse vigo.no MinID:ine juktie gaavnedh mah faalenassh datne leah åådtjeme jïh juktie faalenassese vaestiedidh sijjien jïh/jallh vuertemelæstoesijjien bïjre.
  • Faalenasse sijjien bïjre dov voestes sjaavnjose? Datne byörh jaavoe vaestiedidh. Ih faalenassem sijjien bïjre åadtjoeh vueliehkåbpoe sjaavnjojde.
  • Faalenasse sijjien bïjre vueliehkåbpoe sjaavnjosne jïh vuertemelæstoesijjesne jollebe sjaavnjosne? Datne byörh jaavoe vaestiedidh gåabpagidie. Men jis mænngan faalenassem åadtjoeh sijjien bïjre jollebe sjaavnjosne, ih vielie sijjiem utnieh mïsse jaavoe vaestiedih aarebi.
  • Ajve faalenasse vuertemelæstoesijjien bïjre? Datne byörh jaavoe vaestiedidh. Jis ijje vaestedh, datne olkese vaaltasovvh tsaekemesysteemeste.

Vaestiedimmiemierie

  • Datne tjoerh faalenassese sijjien bïjre vaestiedidh medtie akten våhkoen mænngan faalenassem åådtjeme.
  • Maahtah faalenassem sijjien jïh/jallh vuertemelæstoesijjien bïjre dassedh jis ih mierien åvtelen vaestedh.
  • Maahtah åvtelhbodti vaestiedassem registreeredh daesnie vigo.no.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: