Gaarsjelimmiefaage

Datne lïerh

 • fysiske darjomen jïh saavremen bïjre
 • saavremestuvreme
 • healsoen, beapmoen jïh tseegkemen bïjre kråahpeste
 • teorijefaagh

Datne byörh

 • ïedtjem utnedh healsoste jïh fysiske darjoemijstie
 • ïedtjem utnedh saavredh fïerhten biejjien, mearan skuvlesne jïh skuvlebiejjien mænngan
 • væjkele årrodh aktene jallh jieniebinie gaarsjelimmine
  raajan bielie learoehkijstie Jåa1-daltesisnie maahta sïjse vaaltasovvedh baahtsemepryöven jallh dokumenteereme tjiehpiesvoeti gaavhtan

Datne

 • studijemaahtoem åadtjoeh jïh maahtah jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh

Jis jollebe ööhpehtimmiem vaaltah, maahtah gaskem jeatjah sjïdtedh

 • fysioterapeevte, gaarsjelimmiepsykologe jallh persovneles saavrehtæjja
 • lohkehtæjja, gaarsjelimmiekonsulente jallh raeriestæjja fysiske darjomi jïh healsoen sisnjelen
 • åvtehke ålkoejieleden jïh eatnemeturismen sisnjelen
 • pollise, befaale jallh offiseere
  Maahtah aaj jïjtjemdh jeatjah barkojde ööhpehtidh – sïejhme studijemaahtojne maahtah doh jeenjemes studijh ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine.

Barkoesijjieh maehtieh årrodh

 • skuvlh
 • saavremejarngh jallh gaarsjelimmieorganisasjovnh
 • båehtjierdimmieinstitusjovnh
 • militæære- jïh pollisesuerkie

Tsaekemekrïevenassh jollebe ööhpehtæmman

Sïejhme studijemaahtojne maahta dejtie jeanatjommes studijidie ohtsedh jïlleskuvline jïh universiteetine. Men såemies studijh sjïere tsaekemekrïevenassh utnieh:
 • Real-faagekrïevenassh: Såemies studijh krievieh dov leah vihties realfaagh. Dah studijh maehtieh årrodh insjenööre-, realfaage- jïh medisijnen studijh. Datne tsaekemekrïevenasside jïlleskuvle- jïh universiteetestudijidie gaavnh daesnie samordnaopptak.no. Gaarsjelimmiefaage maahta geerve årrodh sijjiem åadtjodh tæjmoesoejkesjisnie gaajhkh realfaagh veeljedh mejtie daarpesjh. Gïehtjh dov skuvline mejtie dah maehtieh datnem dejtie realfaagide faalehtidh mejtie sïjhth vaeltedh.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.