15 Ööhpehtimmieprogrammh dutnjien gellie nuepieh vedtieh5 studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammh

Studijeryöjreden lïerehtimmie dutnjien guhte sïjhth jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh, guktie vuesiehtimmien gaavhtan maahtah lohkehtæjjine, skïemtjesåjhterinie jallh advokaatine sjïdtedh.

 • 5 studijeryöjreden programmh mej gaskem maahta veeljedh.
 • Doh jeanatjommes faagh studijeryöjreden lïerehtimmesne leah sjïere «lohkemefaagh» goh nöörjen, matematihke, seabradahkefaage, histovrije, eatnemefaage jïh ammesgïelh.
 • Lissine dov leah faagh dov ööhpehtimmieprogrammeste, vuesiehtimmien gaavhtan musihke, gaarsjelimmie, hammoedimmie jïh arkitektuvre jallh fysihke.
 • Gosse illeme jïh eksamenem vaalteme golme jaepiej mænngan skuvlesne, datne studijemaahtoem åadtjoeh.
 • Datne tjoerh studijemaahtoem utnedh juktie jollebe ööhpehtimmiem jïlleskuvlesne jïh universiteetesne syökedh.

10. trinn


Studieforberedende opplæring fører fram til studiekompetanse


Videregående trinn 1 i skole

Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Videregående trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Høyere utdanning ved høyskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Lohkh ööhpehtimmieprogrammi bïjre mej gaskem maahtah veeljedh:

10 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh

Barkoefaageles lïerehtimmie lea dutnjien mij praktihkeles barkoem sæjhta, vuesiehtimmien gaavhtan elektrihkere, jurjiehtæjja jallh bietskiedæjja.

 • 10 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh mej gaskem maahta veeljedh.
 • Dejnie jeanatjommes barkoefaagine lïerehtimmie vadtasåvva göökte jaepieh skuvlesne jïh göökte jaepieh sïeltesne.
 • Lïerehtimmie sïeltesne gohtjesåvva learoetïjje. Learoetïjjen gåarede baalhkam åadtjodh.
 • Gosse eksamenem illeme jïh vaalteme barkoefaageles lïerehtimmesne, barkoemaahtoem åadtjoeh.
 • Barkoemaahtojne maahtah veeljedh barkoem ohtsedh jallh guhkiebasse ööhpehtimmiem vaeltedh faageskuvlesne.
 • Dov aaj reakta lissiebigkemem sïejhme studijemaahtose vaeltedh (vuartesjh vuelielisnie).

10. trinn


Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev)


Videregående trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Videregående trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Videregående trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Lohkh ööhpehtimmieprogrammi bïjre mej gaskem maahtah veeljedh:


Lissiebigkeme sïejhme studijemaahtose

Studijemaahtoem sïjhth mænngan eksamenem illeme jïh barkoelïerehtimmiem stååresjamme?

 • Dov lea reakta lissie lïerehtimmiejaepiem åadtjodh, guktie maahtah studijemaahtoem åadtjodh.
 • Maahtah lissiebigkemen bïjre syökedh sïejhme studijemaahtose mænngan 2 jaepieh vaadtseme barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammesne, jallh mænngan datne leah barkoemaahtoem åådtjeme.
 • Lissiebigkeme sïejhme studijemaahtose lea krïevije jïh teoretihkeles lïerehtimmie mij dorjesåvva skuvlesne.
 • Datne studijemaahtoem åadtjoeh mænngan eksamenem illeme jïh lïerehtimmiem stååresjamme, jïh dan åvteste nuepiem åtnah jollebe ööhpehtimmiem jïlleskuvlesne jallh universiteetesne syökedh.

10. trinn


Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev)


Videregående trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Videregående trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Studieforberedende opplæring fører fram til studiekompetanse


Videregående trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Høyere utdanning ved høyskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år
Maadthmaahtoe

 • Maadthmaahtoe lea alternatijve dutnjien mah joekehts fåantoej gaavhtan dåeriesmoerh åtnah ellies lïerehtimmiem illedh.
 • Datne maahtoevihtiestimmiem åadtjoeh mij vihteste datne bielieh lïerehtimmeste illeme.
 • Dov lea nuepie dov ulmiem jarkelidh jïh abpe lïerehtimmiem tjïrrehtidh, guktie maahtah ellies barkoemaahtoem jallh studijemaahtoem åadtjodh.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet