پیش ازینکه شما درخواست بدهید، به چه چیزی باید فکر کنید؟زمانیکه شما آموزش و کارآموزی متوسطه سطح بالا را انتخاب میکنید، بهتر است کمی فکر کنید کدام گزینه ها را دارید و به کدام چالش ها روبرو هستید. پیش از درخواست دادن در مورد چه باید فکر کنید و انتخاب شما چگونه آینده را متاثر می سازد؟

در خانه باشید یا حرکت کنید؟

آیا آموزش که شما علاقمند آن هستید، در جایکه زندگی میکنید میسر است؟ اگر نباشد، باید این را درنظر بگیرید که آیا میخواهید زمان بیشتر را در راه طولانی صرف کنید یا میخواهید خانه را ترک کنید. بعض مکتب ها جای بودوباش دارند. اگر شما در رفت و آمد تان بیشتر از سه ساعت بیشتر در هر روز باشد یا فاصله حداقل 40 کیلومتر باشد، شاید پول اجارۀ خانه را از پول قرضه ای آموزشی دولت بدست آورید.(Lånekassen).

ضروریات برای ورود کدام ها اند؟

ورود به بعض برنامه های آموزشی ممکن است مشکل باشد. ضروریات درجه ای از سال به سال، مطابق به تعداد رجوع افراد فرق میکند. پس باید آزمایش کنید که چقدر امتیاز مورد نیاز اند تا بتوانید به برنامۀ آموزشی که میخواهید شامل شوید، اما بیاد داشته باشید که تعداد امتیازهای مورد نیاز ممکن است از سال تا به سال دیگر فرق کنند.

چگونه میتوانم انتخاب جدید کنم اگر انتخابم اشتباه باشد؟

ممکن است شما فکر کنید که انتخاب های شما ترس آور باشند. اگر این معلوم شود که شما انتخاب اشتباه کرده اید، ممکن است یکبار ذهن خود را تغییر دهید و -دوباره انتخاب دیگر انجام دهید و یک سال اضافی آموزش را بدست آورید. این به این معنی است که شما میتوانید یک برنامۀ آموزشی یا ساحۀ آموزشی را یکبار دیگر انتخاب نمایید.

پس از تکمیل نمودن آموزشم، پیدا کردن وظیفه تا چه حد آسان است؟

نیاز به کارمندان در کارهای مختلف از سال به سال دیگر فرق میکند. ازینرو شما نباید یک وظیفه یا حرفه را براساس آسان بودن آن در آن زمان انتخاب نمایید. در عین زمان، مهم است که شما خود را برای بیکار ماندن عادت ندهید. تا حد امکان معلومات خوب را در مورد وظایف که مورد نیاز است جمع آوری نمایید.

پیش ازینکه من کار کردن را آغاز نمایم، چقدر زمان طول میکشد؟

اگر شما میخواهید یکی از برنامه های آموزشی انتخاب کنید که به شما سند ورود دانشگاه را پس از سه سال بدهد، باید برای مضمون های تئوریک آماده باشید. برنامه های آموزشی عمومی مستقیماً به حرفه یا مسلک نمیرسد. به این معنی که وقت بیشتر میگیرد تا شما برای زندگی کار وارد شوید.

در مورد شغل، معاش و محیط کاری چه چیزی را میتوانم توقع داشته باشم؟

شاید شما بخواهید بدانید که آیا ممکن است «پیشرفت کنید» پس ازینکه برای مدت زمانی کار کرده باشید. سعی کنید بدانید کدام فرصت ها در حرفه یا مسلک که شما علاقمند به انتخاب آن هستید، وجود دارند. هر شخصی میخواهد معاش خوب داشته باشد اما تندرستی، محیط کاری و احساس اینکه شما یک کار ارزشمند را انجام میدهید نیز عوامل مهم برای زندگی کردن خوب تان است.

شما همچنان باید بفهمید که ساعت های کاری کدام ها اند؟ آیا سفر نمودن زیاد وجود دارد؟ آیا کارهای مدتی در مسلک و حرفۀ که شما علاقمندی دارید عادی اند؟ آیا شما برای همه آماده هستید؟

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet