ورزش و تربیت بدنی

آنچه که می آموزید

 • درباره فعالیت ها و تمرینات فیزیکی
 • مدیریت آموزشی
 • درباره سلامت، تغذیه و ساختار بدن
 • دروس نظری

باید دارای این ویژگی ها باشید

 • علاقمندی به به فعالیت فیزیکی و سلامت
 • آمادگی برای آموزش و تمرین روزانه در طول ساعات مدرسه و خارج از آن
 • مهارت در یک یا چند رشته ورزشی
  بر اساس آزمون پذیرش یا مهارت های مستند، نیمی از دانش آموزان Vg1 ممکن است پذیرفته شوند.

سندی که بدست می آورید

 • سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیلات عالی

در صورت ادامه تحصیلات عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان پذیر می شود

 • فیزیوتراپیست، یک روانشناس ورزشی یا مربی شخصی
 • معلم، مشاور و راهنمای ورزشی در زمینه فعالیت فیزیکی و سلامت
 • راهنما در صنعت توریسم و منابع طبیعی
 • افسر پلیس، افسری در نیروهای مسلح
  می توانید آموزش لازم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی

 • مدارس
 • مراکز آموزش یا مؤسسات ورزشی
 • مؤسسات درمانی
 • یگان های نیروهای مسلح و پلیس

پذیرش در آموزش عالی

با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

 • آزمون های ورودی: نیروهای مسلح و نروژی کالج دانشگاه پلیس حداقل الزامات فیزیکی است. اگر شما را ورزش و تربیت بدنی شما یک مبنای خوبی برای گرفتن آزمون های فیزیکی دارند.
 • شرایط علمی موردنیاز: برخی از مطالعات شما نیاز به افراد علم خاص است. نمونه هایی از این مطالعات مهندسی، علوم و مطالعات پزشکی. شما را به شرایط پذیرش برای کالج ها و دانشگاه دانشگاه در samordnaopptak.no بیابید. در برخی از برنامه های آموزشی آن ممکن است مشکل برای پیدا کردن اتاق در جدول زمانی را انتخاب کنید تمام علوم شما نیاز دارید. اگر شما را تخصص در مطالعات عمومی با علوم طبیعی و ریاضیات در Vg2 و Vg3 شما بهترین شانس از قادر بودن به علوم شما نیاز ایستاده است.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.