مقررات ویژه ای برای زبان اقلیتبحیث شاگردی که زبان اقلیت را دارد، شما میتوانید به دیگر انتخاب ها درخواست دهید:

  • ذشتاندن بیشتر از سه سال در آموزش های
    اگر شما حق درس خواندن آموزش های ویژه زبان را دارید یا آموزش های ویژه را دارید، شما حق دارید تا دو سال بیشتر تعلیم را داشته باشید .
  • سال معرفی برای درخواست کننده زبان اقلیت (آمادگی Vg1)قبل ازینکه شما به صنف عادی درخواست دهیدVg1
    بعضی از شهرک ها صنف های آمادگی Vg1 را قبل ازینکه شما درس های منظم رسمی بالاتر از متوسطه را آغاز کنید، فراهم میکنند. شما سه سال را در تعلیم سپری نخواهید کرد. صنف های آمادگی ممکن است در صنف های جداگانه یا گروپ های جداگانه ارایه شود.
  • برای اینکه تعلیم به زبان خارجی را به تعلیم به زبان مادری بدل کنید این در جای از برنامۀ تطبیق میشود که زبان های خارجی دران ضروری باشد.
  • برای استفاده درس های مضمون برنامۀ در درس های عمومی، برنامۀ آموزش های برای تقویه و تدریس هم به زبان ناروژی و هم به زبان انگلیسی وجود دارد
    این امر در مورد 280 ساعت است که می تواند بیش از سه سال توزیع شده است.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: