معرفی به آموزش های سطح متوسط بالا و تمرین


  • آموزش متوسط سطح بالا و کارآموزی چیست؟
  • نظر شما چیست؟
  • در برنامه های مختلف شما در مورد چه می آوزید شما؟

گزینه های مختلف را که شما میتوانید از آنها اختیار کنید و اینکه کدام قوانین قابل اجرا اند، مطالعه نمایید. ممکن است پس از آن برای شما آسانتر باشد تا آموزش و کارآموزی متوسط سطح بالا را برای خود انتخاب کنید.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet