معلومات به شما و آنهاییکه درخواست دهندۀ زبان اقلیت اند

در ناروی شما مستحق ورود به آموزش و کارآموزی متوسط سطح بالا دارید اگر شما داشته باشید
  • دورۀ ابتداییه و مکتب متوسط سطح پایانی یا آموزش معادل آنرا از خارج به مدت حداقل 9 سال تکمیل نموده باشید.
  • بودوباش قانونی در ناروی داشته باشید
آیا شما در ناوری مکتب را بتازگی آغاز کرده اید؟
  • دانشجویان زبان اقلیت که به دورۀ ابتداییه و مکتب متوسط سطح پایانی در ناوری برای مدت کم رفته باشند همچنان حق ورود به آموزش و کارآموزی متوسط سطح بالا را دارند.
  • تمام دانشجویان که سال 10 را تکمیل میکنند یک سند دریافت میکنند و ازین خاطر برای ورود به آموزش و کارآموزی متوسط سطح بالا میتوانند درخواست بدهند.

چالش های زبانی؟

  • حقوق ویژه ای برای شما وجود دارند اگر شما زبان مادری دیگری دارید و به موازین چالش های زبانی مطابقت میداشته باشید.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: