کمک به فرد جوان به پذیرش مسئولیت!بحیث پدر یا مادر شما یک شریک مباحثوی مهم و مشاور مهم برای اولاد جوان خویش هستید تا در انتخاب مسلک و وظیفه کمکش کنید. ممکن است شما از تجربه زندگی که دارید با وی شریک سازید. هیچکس وجود ندارد که توانایی ها، رفتار، کیفیت و علایق یک جوان را بداند طوری که شما میکنید، اما با وجود آن هم نمیتوانید که به نمایندگی از طفل تان انتخاب کنید.

شما به این شیوه میتوانید مشاور خوب به اولاد تان شوید

برای اینکه یک مشاور خوب برای اولاد تان باشید، شما باید شخص جوان را در محراق توجه خویش قرار دهید و به نظریاتش و خواهش هایش گوش دهید که در مورد تعلیم و وظیفه باشد. درینجا چند نکته و مشوره برای شما بحیث یک مشاور می باشد:

  • به مفکور های اطفال در مورد وضعیت آنها گوش دهید و به نظریات جوانان احترام قایل شوید.
  • به وی وقت دهید تا انتخاب های مختلف را جستجو، در مورد شان فکر کند و مد نظر گیرد.
  • بگو که تو یک شخص جوان را مسئول و مستقل میدانی.
  • شما توقعات تان را در رده دوم قرار دهید.
  • شما مباحثه را وقت شروع کنید تا انتخاب به آهستگی رشد کند.
  • از پرسیدن سوال های مواجهوی هراس نداشته باشیدو اما به دلایل شخص جوان برای انتخاب شان گوش دهید.
  • بگذارید که تصمیم نهایی مسئولیت شخص جوان باشید.

انتخاب تعلیم آینده کسی تصمیم خیلی مهم است. بسیاری از دانشجویان و والدین این را به مشکل و تقریباً ترسناک تجربه میکنند. ممکن است بعداً آسان باشد که دانسته شود که اگر انتخاب اول تصمیم نادرست باشد، ممکن است که دیگر گرفته شود دوباره انتخاب.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet