همکاری بین خانه و مدرسهدر دبیرستان باید در تماس با پدر و مادر از زیر دانش آموز هم سن در طول سال تحصیلی باقی بماند. این باید از طریق انجام دهید:

  • در جلسه اطلاعات در آغاز سال تحصیلی (vg1 و vg2).
  • در گفتگو با معلم تماس (vg1 و vg2).
  • در اطلاعات در مورد حقوق.
  • در اطلاع رسانی غیبت دانش آموز را.
  • در اطلاعات دیگر در مورد دانش آموز.

هنگام دانش آموز از 18 سال تبدیل شده است، پدر و مادر نباید دیگر اطلاعات بدون رضایت دانش آموز داده می شود.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet