درخواست و ورود به Vg1

در سال 10 شما باید انتخاب کنید که به کدام برنامۀ آموزشی میخواهید درخواست دهید. منحیث یک قانون اساسی، شما باید در شهرک که زندگی میکنید درخواست دهید.
  • شما حق دارید تا به یکی از سه برنامه های آموزشی که شما بیشتر میخواهید، پذیرفته شوید.
  • درجه های نهایی از سال 10 ممکن است بخشی از اساس برای تصمیم گیری اینکه آیا به ارجحیت اولیۀ خود پذیرفته شده اید باشد.

قوانین پذیرش در شهرک

هر شهرک قوانین خود را برای تصمیم گیری اینکه به کدام مکتب درخواست دهید، دارد. بررسی نمایید که کدام قوانین در شهرک شما قابل اجرا اند. عموماً قوانین پذیرش شهرک یکی ازین سه اصول را دارد:

  • شما میتوانید به تمام مکتب ها در شهرک درخواست پذیرش بدهید، یا
  • شما میتوانید به مکتب ها در نزدیکی خودتان در شهرک (ساحۀ خودتان) درخواست بدهید یا
  • شما میتوانید به مکتب که به محل زندگی شما نزدیک است درخواست پذیرش بدهید.

در شهرک هایکه شما میتوانید بین مکتب انتخاب کنید، درجه های سال 10 شما بخشی از اساس برای تصمیم گیری پذیرش خواهند بود که به کدام مکتب شما باید اجازه ورود دارید.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: