چگونه شما می شود؟vigo.no

vigo.no عبارت است ویب سایتی است برای کسانی که به مکتب متوسطه سطح بالا درخواست می کند و یا برای شاگردی در تصدی درخواست می کند. بسیاری مکاتب مستقل (مکاتب خصوصی بالاتر از مرحله متوسطه) دارند درخواست ها مستقیما به مکتب.

"
  • به اینجا داخل شوید vigo.noهمراه با نام خود. در سال مورد نظر شما یک نامه را با پن کود از طریق پستی دریافت خواهید کرد..
  • درخواست خویش را ثبت نمائید.
  • بیاد داشته باشید که رسید درخواست خویش را پرنت کنید.
  • تا زمانیکه مدت اعتبار درخواست ها انقضا نشده است (از 1 فبروری الی 1 مارچ) شما میتوانید به هر اندازه که بخواهید در درخواست خویش تغییرات آورده میتوانید..
  • شما شماره موبایل و آدرس تانر در درینجا تغییر داده میتوانید vigo.no قبل از 1 جولای (در بسیاری از کشور ها). پس ازین تاریخ شما باید به اداره امور ورود معلومات دهید.

چیستMinID?

MinID عبارت از یکی از چهار شناسنامه استک ه شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید هنگامیکه داخل خدمات عمومی در انترنت می شوید (در میان شان vigo.no).

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: