به والدین / نگران هافرزند شما با یک سه راهی مواجه شده است - که یک گزینۀ آموزش متوسط سطح بالا است. والدین ممکن است آرزوی داشته باشند که فرزندان شان در آینده چه کاره خواهند شد - اما به اطفال باید اجازه داده شود تا گزینه های گزینه های در دست را بشناسد و براساس علاقمندی و خواهش خود برای آینده اش تصمیم مستقلانه اتخاذ نماید! منحیث والدین شما وظیفۀ مهم مانند همکار گفتگو دارید و تهیه کنندۀ توصیه هستید. جهت کمک با طفل جوان خود به شکل بهتر آن، شما باید معلومات در مورد آموزش و کارآموزی متوسط سطح بالا را به دقت مطالعه کنید.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: