از کجا این اطلاعات را شما پیدا کنید؟

به منظور تبدیل شدن مشاوران خوب، لازم است که شما بیش از حد از سیستم مدرسه و آموزش و پرورش گزینه های امروز مطمئن شوید. شما می توانید اطلاعات مربوطه را در بسیاری از پیدا کنید:
  • در مدرسه متوسطه به دیدار اطلاعات مختلف در مورد آموزش و پرورش و گزینه های شغلی آینده، و دانش آموزان را به اطلاعات اصلی مواد از مدرسه.
  • در جلسات معمولا اطلاعات برای والدین /قیم وجود دارد.
  • شما می توانند به «روز باز» در دبیرستان یا آموزش و پرورش سایت بازدید و نمایشگاه ها حرفه ای.
  • در علاوه بر این، شما همچنین می توانید برای یک مکالمه جداگانه با مشاور آموزشی و حرفه ای می خواهیم که به بحث در مورد گزینه های مختلف آموزش و پرورش.
  • شما می توانید اطلاعات دقیق در مورد تحصیلات دبیرستانی و آموزش در پیدا vilbli.no.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet