انتخاب از شماست!آرزو هایتان برای آینده چیست؟ چه میخواهید شوید؟ شما کسی هستید که انتخاب میکنید سال های خود را در زمان آموزش متوسط سطح بالا و در زمان کارآموزی برای چه استفاده میکنید. ازین خاطر نظر خوب است که فکر آرام داشته باشید که به کدام آموزش باید تمرکز داشته باشید و چه فکر میکنید در آینده چه کاری را دوست داری انجام دهید. این مهم است که شما انتخاب خود را خود انجام دهید!

با والدین خود و با مشاوره دهنده های آموزشی و حرفه ای در مکتب در مورد گزینه های آموزشی مختلف و انتخاب شغل صحبت کنید.

برای شما چه مناسب است؟

مهم است تا زمان انتخاب یک آموزش و یک شغل خود را بشناسید. اول و پیش از همه باید نقاط قوت خود را پیدا کنید. این به شما اعتماد به نفس میدهد و برای یک انتخاب خوب مهم است. از خود بپرسید:

 • من در چه موردی خوب هستم؟
 • من در موردی علاقمند هستم؟
 • من چه را خوش دارم انجام دهم؟
 • من آرزوی چه کاری را دارم؟

توانمندی ها، شایستگی ها و مهارت های شما

در مکتب شما بتازگی فهمیده اید که کدام مضمون ها را شما آسانتر می یابید و کدام مضمون ها نیاز به تلاش بیشتر دارند. در کدام جهت توانمندی های شما جهش دارند؟

 • آیا شما در مضمون های تئوریک خوب هستید؟ کدام را بیشتر دوست دارید، زبان ها یا ریاضیات؟
 • آیا استعداد هنری دارید، رسامی و نقاشی را دوست دارید یا نواختن یک ابزار موسیقی را؟
 • آیا توانمندی های شما بیشتر عملی هستند؟ آیا از پخت وپز، دوختن یا نجاری، ترمیم کاری، ترمیم ماشین ها لذت می برید؟
 • یا در درس های آموزشی فزیکی خوب هستید؟

ویژگی های شما

با استفاده از ویژگی ها ما به این اشاره میکنیم که شما چه نوع شخصی هستید؟ این با انتخاب وظیفۀ آیندۀ شما مرتبط است.

 • آیا شما اجتماعی هستید؟ آیا با مردم بودن را خوش دارید؟ آیا صحبت کردن و مردم را شناختن به شما آسان است یا اینکه شما با چند دوست محدود بیشتر خوشحال هستید؟
 • آیا شما توانمندی همکاری با دیگران را دارید یا شما میخواهید کارهای را به تنهایی خودتان حل و فصل کنید؟
 • آیا برای شنیدن نظرها و افکار دیگران خوب هستید؟
 • آیا قابل اعتماد هستید؟
 • آیا میخواهید همه چیز منظم باشد یا اینکه بعض غیر منظم بودن سازنده قابل پذیرش است؟
 • آیا پر از اقدام برداشتن دارید یا میخواهید دیگران تصمیم بگیریند و موارد را سر جایش قرار دهند.

زماینکه شما برای یک وظیفه ای در آینده درخواست میدهید، کارفرما روی شایستگی های شخصی شما بیشتر تمرکز خواهد داشت. بطور مثال، آیا شما قابل اعتماد هستید، آیا شما کمی غیرحاضر هستید و آیا شما میتوانید با دیگران همکاری کنید و بطور مستقلانه کاری انجام دهید. روفتار شما با کار و آنهایکه شما باید با آنها همکاری کنید ممکن است کمترین ارزشی مانند نمرات مکتب را دارا باشد. ازینرو نتایج شما از لحاظ نظم و رفتار شما مهم هستند!

علاقمندی شما

اگر شما میتوانید با چیزی که علاقمند آن هستید یا به انجام آن تشویق شده اید، کار کنید، فرصتی است که شما موفق شوید. اما شما همیشه نمی توانید روی خوش چانس بودن اتکا کنید که علاقمندی شما با بعض آموزش یا شغل مشخصی برابری میکند. هرچند، ممکن است شما ساحۀ مورد علاقۀ خود را در برنامه های گوناگون پیدا کنید. شما همچنان باید درنظر داشته باشید که علاقمندی ها در زمان جوانی بیشتر به سرعت تغییر پذیر اند. علاقمندی های دیگر ممکن است برعلاوه به آنهایکه شما دارید، رونما شوند.

صحت شما

Iممکن است ضروری باشد تا زمان انتخاب آموزش و شغل کاری صحت خود را درنظر داشته باشید.

 • بعض کارها نیاز به قوت جسمانی نسبت به دیگر کارها دارد.
 • آلرجی نیز ممکن است گزینه های شما را محدود بسازند.
 • ممکن است نیازمندی های ویژه وجود داشته باشند که متعلق به دید یا شنوایی یا دیگر نیازمندی های ویژه در بعض شغل ها باشند.

اینها موارد اند که شما باید پیش از انتخاب یک آموزش مورد آزمایش قرار دهید. اگر تردیدی داشته باشید، از مشاوره دهندۀ آموزشی و حرفه ای بپرسید.

توقعات دیگران

بهتر است با والدین خود وقت بیشتر بگذارنید و در مورد راهای و گزینه های دیگر صحبت کنید. به نصیحت فامیل و دوستان گوش دهید. از مشاوره دهندۀ آموزشی و حرفه ای در مکتب و دیگران افرادی که مورد اعتماد اند برای نصیحت پرسان کنید.

این غیر طبعی نیست که والدین، همنژادان، فامیل و دوستان نظریات را در مورد آینده شما گرفته باشند. بیشتر والدین و نگران ها بهترین توقعات را برای آینده طفل شان دارند. اما انتخاب نهایی را باید شما انجام دهید! شما نباید به خود اجازه دهید که زیر تاثیر رفته چیزی را انتخاب کنید که خودتان از آن راضی نیستید، تنها بخاطریکه اینکه دیگران فکر میکنند برایتان خوب است.

شغل ها و نقش

جنسیت زندگی کاری نیاز به تنوع دارد! به خود اجازه ندهید فکر کند بعض کارها تنها برای مردها اند و دیگران برای زنان مناسب اند. بهتر است آموزش خود را بدون درنظر داشت نقش های سنتی جنسیت انتخاب کنید. در مورد آنچه که شما میخواهید با دقت فکر کنید.

تمام گزینه های خود را بررسی نمایید

ممکن است شما در مورد شغل های گوناگون معلومات داشته باشید و ممکن است شما در مورد آنکه کدام شغل برایتان مناسب است نظری داشته باشید. اما آیا مطمئن هستید مرور شما خوب است؟ در آموزش حرفه ای و کارآموزی تنها حدودی 200 حرفه وجود دارند که شما میتوانید در آن آموزش ببینید و آموزش دانشکده و دانشگاه یک تعداد گزینه های مسلکی را نیز باز میکند.

 • اگر شما سرعت و تفریح میخواهید و فکر به شغل عسکری، اطفائیه یا پیلوتی فکر میکنید برایتان مناسب است؟ درین صورت شما همچنان میتوانید شغل های مانند کارکن آمبولانس، محافظ یا سرکار ادارۀ پرواز را درنظر بگیرید.
 • اگر شما برای کار کردن در بخش صحی منحیث دکتر یا پرستاری را درنظر گرفته اید؟ شاید شما به مشاغل صحی دیگر مانند انظباط شفاخانه یا متخصص دستی شوید؟

زمان درنظر گیری گزینه های خود، دقت داشته باشید و باز باشید. شما شاید درک کنید که راه های دیگری نیز وجود دارند که شما فکرش را نمی کردید وجود داشته باشند.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet