آموزش زبان برای زبان اقلیتبرای دانشجویانیکه زبان مادری شان ناروژی نباشد، مشکل است که درس ها را به آسانی پیش ببرند در مقایسه با کسانیکه زبان ناروژی را بهتر میدانند. اگر شما به زبان ناروژی کمتر بلدیت دارید، شما حق دارید که از آموزش های ویژه زبان مستفید شوید (آموزش های تقویه شده و سازگار شده زبان).

آموزش های ویژه زبان برای اولین بار و در درجه نخست تطبیق میشود بالای

 • آموزش های ویژه به زبان ناروژی (آموزش های تقویوتی در ناروژی)،اما ممکن است به شما
 • به شما به زبان مادری پیشنهاد گردد (تعلیم به زبان مادری شما)،
 • تدریس به دو زبان (تدریس دیگر زبان ها به زبان مادری شما).

مکتب باید نیازمندیهای شما را مشخص کند

 • مکتب باید سویه آموزش شما از زبان ناروژی را مشخص کند قبل ازینکه تصمیم گرفته شود که آیا به شما آموزش های ویژه زبان داده شود یا خیر.
 • مکتب همچنان باید فهم شما از زبان ناروژی را هنگام تعلیم مشخص کندتا تصمیم گرفته شود که چه وقت شما به صنف های تدریس منظم تبدیل شوید.

تا زمانیکه شما زبان ناروژی را درست یاد نگرفته باشید از آموزش های ویژه زبان ناروژی مستفید میشود و زمانیکه زبان ناروژی شما تقویه شد به تدریس منظم برده میشوید..

آموزش های ویژه به زبان ناروژی

اگر شما به آموزش های تقویوی به زبان ناروژی نیاز دارید، درین حالت سه بدیل وجود دارد:

1. شما میتوانید مضمون نصاب را به زبان ناروژی از کمترین آن شروع کنید

 • این نصاب تعلیملی بستگی به سن شما ندارد بلکه به سویه شما بستگی دارد
 • اگر شما ازینوع نصاب پیروی می کنید به شما درجه داده نخواهد شد.
 • شما میتوانید این نصاب را ادامه دهید تا اینکه به نصاب به زبان ناروژی تبدیل شوید.

2. شما میتوانید این نوع نصاب را به زبان ناروژی برای زبان های اقلیتی ادامه دهید که برای مدت کم بود باش درد ناروی می باشد

 • مدت کم بود و باش در برگیرنده کمتر از شش سال میباشد.
 • نصاب آموزشی مضمون در تمام مراحل سه گانه قابل استفاده می باشد.
 • به شما نمره ارزیابی اخیر داده میشود و ازین مضمون نصاب درسی امتحان گرفته میشود.

3. با سازگاری شما میتوانید که آموزش های رسمی را به زبان ناروژی آغاز کنید (با شما سازگار باشد)
زمانیکه زبان ناروژی شما تقویه شود یا تقویه کرده باشید، شما با خانه پری کردن فورم زبان دومی از ارزیابی و فراگیری معاف میشوید.

آموزش های به زبان مادری

<قوی>به شما همچنان پیشنهاد خواهد شد تا زبان مادری خویش را تقویه کنید

 • این نصاب درسی به زبان ماردی شما که برای زبان های اقلیت ها می باشد، سویه شما را بحیث نقطه آغاز مد نظر می گیرد نه سن شما را.
 • آموزش های به زبان مادری به این معنی است که شما خواندن و نوشتن را به زبان مادری تان تقویه کنید، تا زبان مادری تان بحیث تقویه کننده تان هنگام آموختن زبان ناروژی باشد.
 • این آموزش های ممکن است در یک مکتب دیگر داده شود.*

تدریس به دو زبان

همچنان به شما سهولیت تدریس به دو زبان در دیگر مضامین فراهم کرده می شود

 • تدریس در مضمون ( برای مثال در مطالعات جامعه شناسی یا علوم طبیعی) به دو زبان ارایه میشود هم به زبان ناروژی و هم به زبان مادری تان.
 • با این روش، به شما ممکن خواهد بود که به زبانی که بلد هستید برای تان درس تشریح کرده شود.
 • تدریس به دو زبان ممکن است در تمام مضامین بکار برده شود.
 • این نوع تدریس باید در مکتب خود شما صورت گیرد.*

* اگر استادی وجود ندارد که به شما به زبان مادری تان تدریس کند یا / تدریس به دو زبان در دیگر مضامین وجود نداشته باشد/ به شما آموزش های دیگری فراهم کرده میشود که سازگار با نیازمندی شما باشد.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: