آموزش متوسط سطح بالا و کارآموزی چیست؟زمانیکه شما 10 سال آموزش حتمی خود را تکمیل نمودید، شما مستلزم به خواندن آموزش متوسط سطح بالا و کارآموزی هستید.

  • شما باید شخصاً برای یک جای در آموزش متوسط سطح بالا و کارآموزی درخواست بدهید.
  • شما سه برنامۀ آموزشی را در درخواست خود مینویسید.
  • شما به یکی از سه برنامۀ انتخاب شدۀ خودتان انتخاب خواهید شد.

کدام برنامۀ آموزشی را باید انتخاب کنید؟

در سطح آموزش متوسط بالا 15 برنامۀ آموزشی مختلف برای انتخاب کردن وجود دارند. این برنامه های آموزشی در بخش های مختلف آموزش مانند ورزشی و آموزش های فیزیکی، برق و کارآموزی برقی و کشاوری، ماهی گیری و مالداری است. شما باید پیدا کنید که کدام برنامه به شما و علاقمندی شما مناسب است.

آموزش های عمومی یا آموزش حرفه ای؟
ما بین برنامه های آموزشی عمومی و حرفه ای فرق می گذاریم.

  • آیا میتوانید خود را میتوانید ببینید که بیشتر آموزش ها را در یک دانشکده یا دانشگاه انتخاب میکنید؟ آموزش های عمومی شما را برای تحصیلات عالی آماده می سازد. 5 برنامۀ آموزشی عمومی وجود دارند.
  • آیا میخواهید یک حرفۀ عملی را پس از آموزش متوسط سطح بالا یا کارآموزی داشته باشید؟ آموزش حرفه ای به شما شایستگی های حرفه ای را میدهد که بتوانید به زندگی کار بروید. 10 برنامۀ آموزش حرفه ای وجود دارد.
  • اگر شما آموزش حرفه ای را انتخاب میکنید، شما همچنان فرصت آموزش بیشتر و بدست آوردن سند داخلۀ در دانشگاه را پس از تکمیل نمودن و موفق شدن در آموزش حرفه ای و کارآموزی را میدهد.

آیا شما در مورد انتخاب خود اطمینان ندارید؟

  • با مشاوره دهندۀ آموزشی و حرفه ای در مکتب خود در ارتباط به بهترین برنامه های مناسب به شما صحبت کنید.
  • چندین پشتیبان های انترنتی وجود دارند که شما بتوانید علاقمندی خود را آغاز نمایید. چرا آزمون را امتحان نمی کنید "چه چیزی به شما مناسب خواهد بود؟"؛ شما میتوانید پرسش ها را در صفحه اول vilbli.no پیدا کنید. ممکن است به شما اشارۀ بدهد که کدام برنامه های آموزشی را شما با آزمودن میتوانید آغاز نمایید.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet