آخرین مهلت برای برنامه های کاربردی1 مارچتاریخ نهایی درخواست های عادی برای آنهایی است که به مکتب متوسطه سطح بالا درخواست پذیرش میدهند.

1 فبروری تاریخ نهایی درخواست در صورت نیازمندی ویژ--> باشد، است.

شما باید پیش از تاریخ 1 فبروری درخواست پذیرش بدهید، اگر شما

  • پیک تصمیم انفرادی در مورد آموزش زبان ویژه هستید.
  • اگر برای حقوق ترجیحی یا معاملۀ انفرادی درخواست میدهید.
  • اگر بتازگی به ناورژ آمده اید.

درخواست برای حقوق ترجیحی

بعض گروه درخواستی ها ممکن است اولویت اول برای ورود به مکتب متوسطه سطح بالا باشند.

این به آنهایی تطبیق میشود که

  • مستحق به آموزش ویژه اند و در عین زمان نیازمندی های ویژه دارند که به این است که شما برنامۀ آموزش ویژه را بخاطر تکمیل نمودن آموزش خود اختیار کرده اید.
  • توانایی عملکرد بسیار ضعیف دارید و نیاز به هکاری دارید.
  • مستحق به رهنمایی از طریق زبان اشاره ای دارید.

درخواست برای معاملۀ انفرادی

به درخواست شما بدون درنظر داشت امتیازات، بطور انفرادی پرداخته خواهد شد اگر شما
  • آموزش ویژه را در مکتب ابتداییه و متوسطه سطح پایانی سپری نموده باشید و امتیازهای تان در بیشتر از نصف مضمون ها کمبود داشته باشد.
  • آموزش زبانی را در مکتب ابتداییه و متوسطه سطح پایانی قوی کرده باشید و امتیازهای تان در بیشتر از نصف مضمون ها کمبود داشته باشد.
  • باید برای وجوهات دیگر بطور انفرادی پرداخته شود، مخصوصاً بخاطر وجوهات سنگین.

شما مستحق به ورود به یکی از سه برنامه های آموزشی که شما درخواست پذیرش داده اید، هستید اما ضرورتاً مستحق به ورود به یم برنامۀ آموزشی مشخص نیستید.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: