15 برنامه های آموزشی که به شما گزینه های بیشتری را میدهد5 برنامه های آموزشی عمومی

آموزش های عمومی برای شخصی است که میخواهد تحصیلات عالی را فراگیرد تا اینکه بتواند بطور مثال استاد، پرستار یا قانون دان شود.

 • برای انتخاب نمودن 5 برنامۀ آموزشی عمومی وجود دارند.
 • بيشتر مضمون ها ىر آموزش های عمومی «مضمون های خوانشی» نمادین اند مانند ناروژی، ریاضیات، اجتماعیات، تاریخ، آموزش های طبعی و زبان های خارجی.
 • برعلاوه شما از برنامۀ آموزشی خود مضمون های را دارید، بطور مثال موسیقی، ورزش های سطح-بالا، معماری یا فیزیک.
 • زمانیکه شما سه سال را تکمیل و کامیاب شده باشید، شما اسناد ورودی دانشگاه عمومی را بدست می آورید.
 • شما باید اسناد ورودی دانشگاه عمومی را برای درخواست دادن به تحصیلات عالی در دانشکده یا دانشگاه داشته باشید.

کلاس دهم


مطالعات عمومیمنجر میشود به سند ورود دانشگاه


سطح 1 متوسطه در مدرسه

Beskrivelse her.....

سطح 2 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

سطح 3 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


Beskrivelse her.....

سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


در مورد برنامه های آموزشی که شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید، بخوانید

10 برنامۀ آموزشی حرفه ای

آموزش حرفه ای برای شماست که میخواهید حرفۀ عملی داشته باشید، بطور مثال میکانیک برق، آشپز یا سلمان.

 • 10 برنامه های آموزشی حرفه ای وجود دارند که بین آنها میتوانید انتخاب کنید.
 • در اکثر مضمون های حرفه ای، آموزش با دو سال در مکتب و دو سال در یک شرکت ارائه میشود.
 • کارآموزی در یک شرکت دانشجوی نیست گویند. هنگام دانشجوی، ممکن است معاش نیز دریافت کنید.
 • زمانیکه شما آموزش حرفه ای و کارآموزی را تکمیل کرده باشید، شما مهارت حرفه ای بدست می آورید.
 • با مهارت حرفه ای شما میتوانید برای وظیفه درخواست دهید یا آموزش بیشتر را در دانشکدۀ حرفه ای سومی فراگیرید.
 • شما همچنان مستحق اخذ برنامۀ کمکی برای اسناد ورودی دانشگاه عمونی میشوید (پایان ببینید).

کلاس دهم


آموزش های حرفه ای منجر میشود به مهارت حرفه ای (با بدون شهادت تجارت یا سیاح صورت میگیرد)


سطح 1 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

سطح 2 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  Beskrivelse her.....

 • برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  Beskrivelse her.....

 • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


  Beskrivelse her.....

سطح 3 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


Beskrivelse her.....

اشتغال حرفه ای یا تعلیم مسکلی سوم


Beskrivelse her.....

سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


در مورد برنامه های آموزشی که شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید، بخوانید:

برنامۀ کمکی برای اسناد وردوی دانشگاه عمومی

آیا اسناد ورودی دانشگاه را پس ازینکه شما آموزش حرفه ای و کارآموزی را تکمیل کنید و کامیاب شوید، میخواهید؟

 • شما مستلزم یک سال بیشتر آموزش هستید تا بتوانید اسناد ورودی دانشگاه را بدست بیاورید.
 • شما میتوانید برای برنامۀ کمکی برای اسناد ورودی دانشگاه عمومی پس از 2 سال آموزش در برنامۀ آموزش حرفه ای یا پس از بدست آوردن مهارت حرفه ای، درخواست پذیرش بدهید.
 • برنامۀ کمک برای اسناد ورودی دانشگاه عمومی و آموزش تئوریک که در مکتب واقع میشود، یک نیازمندی است.
 • شما اسناد ورودی دانشگاه را پس از تکمیل و کامیابی از برنامه بدست می آورید و ازینرو گزینۀ درخواست برای تحصیلات عالی در یک دانشکده یا دانشگاه را دارید.

کلاس دهم


آموزش های حرفه ای منجر میشود به مهارت حرفه ای (با بدون شهادت تجارت یا سیاح صورت میگیرد)


سطح 1 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

سطح 2 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  Beskrivelse her.....

 • برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  Beskrivelse her.....

 • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


  Beskrivelse her.....

مطالعات عمومیمنجر میشود به سند ورود دانشگاه


سطح 3 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


Beskrivelse her.....

برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


Beskrivelse her.....

اشتغال حرفه ای یا تعلیم مسکلی سوم


Beskrivelse her.....

برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


Beskrivelse her.....

آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


Beskrivelse her.....

سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


مهارت اساسی

 • مهارت اساسی یک راه دیگر برای شماست که به وجوهات مختلف نمی توانید آموزش خود را تکمیل نمایید.
 • شما یک سند مهارت را دریافت میکنید که نشان میدهد که بخش های از آموزش را تکمیل کرده اید.
 • شما فرصت تغییر در هدف خود و تکمیل نمودن تمام آموزش خود را دارید تا اینکه شما ممکن است مهارت حرفه ای کامل یا اسناد ورودی دانشگاه را بدست آورید.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet