Skolegang i andre fylkerHovedregelen er at du skal søke og få tilbud om skoleplass i det fylket du bor i.* Det er likevel mulig å søke skoleplass i andre fylker.

Ordninger der søkere prioriteres likt

Avtale mellom nabofylker
  • Noen nabofylker har spesielle avtaler om å tilby plasser på tvers av fylkesgrensene. Slike avtaler kan gjelde en spesifikk gruppe søkere, f.eks. søkere som bor nærme en skole i nabofylket. Les mer i informasjonen fra fylket ditt nedenfor.
Landslinjer eller landsdekkende tilbud

Søker du skoletilbud som er omfattet av ordningene nevnt ovenfor, konkurrerer du på lik linje med andre søkere, uavhengig av om du bor i fylket der skolen ligger eller ikke.

* Det er din folkeregistrerte adresse 1. mars (eller en annen dato fylket har bestemt) som teller. Hvis du skal flytte med eller til foresatte i et annet fylke etter søknadsfristen, må du kontakte inntakskontoret i dette fylket for informasjon om hvilke regler og dokumentasjonskrav som gjelder. Les mer om flytting

Søkere fra andre fylker blir prioritert etter de som bor i fylket

Utover ordningene nevnt ovenfor er det mulig å søke om skoleplass i et annet fylke enn der du er bosatt, men du blir prioritert etter de som er bosatt i fylket.

Følgende regler gjelder når du søker om plass i et annet fylke:

  • Du må registrere en egen søknad på vigo.no som legges inn på det fylket der skolen ligger.
  • Søkerne som er bosatt i fylket får tilbud om skoleplass først.
  • Deretter får prioriterte søkere fra andre fylker tilbud om plass.*
  • Hvis det fremdeles er ledige plasser ved skolen og programområdet du søker til, kan du konkurrere deg inn på grunnlag av karakterer.
  • Dersom det er ledige plasser og fylket kan tilby deg en plass, vil du i de fleste tilfeller ikke få beskjed om dette før ved siste inntak i august.

Les informasjonen fra fylket ditt nedenfor. Inntakskontoret i fylket du søker til kan også gi deg nærmere informasjon.

* Prioriterte søkere fra andre fylker (prioritert gjesteelev)
  • Søkere med ungdomsrett som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke, kan søke om å bli prioritert i dette fylket (dette kalles prioritert gjesteelev).
  • Søkere med ungdomsrett med rett til opplæring i samisk, og som har behov for å gå på skole i et annet fylke for å få opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag, kan også søke om å bli prioritert.
  • Kontakt inntakskontoret i fylket der skolen ligger for nærmere informasjon om vilkår og framgangsmåte og informasjon om hvordan du søker. Selve skolesøknaden registrerer du på vigo.no, legg den inn på det fylket der skolen ligger.

Skoleplass i flere fylker

Husk at datoer for inntaksmelding kan variere fra fylke til fylke. Dersom du søker skoleplass i flere fylker, kan tilbud om skoleplass komme på ulike datoer gjennom sommeren. Det er viktig at du sier fra deg plasser du ikke skal ta imot, slik at de kan gis videre til andre søkere.
 

Statlige skoler

Staten driver selv noen videregående skoler:

Statlige skoler kan søkes av alle.

 

Informasjon fra VikenGjesteelever og prioriterte gjesteelever 

Gjesteelever

En gjesteelev er en elev som søker seg til et annet fylke enn der eleven er hjemmehørende. En gjesteelev vil i inntaket stille bak søkerne i vertsfylket, og er dermed ikke sikret plass. Skolen der gjesteeleven har søkt kan velge å gi inntak, så fremt det er ledig kapasitet, og at gjesteeleven har søkt på tilbudet innen søknadsfristen 1.mars 2023. 

Prioriterte gjesteelever 

En prioritert gjesteelev stiller foran andre gjesteelever, det vil si foran andre søkere som heller ikke tilhører Viken. Prioriterte gjesteelever kan bli behandlet på lik linje med søkere fra Viken, men har ikke krav på dette.

Om du er hjemmehørene i Viken og ønsker å søke på en skole i et annet fylke må du selv kontakte inntakskontoret i vertsfylket.  

Hvem kan søke om prioritert gjesteelev status?
Søkere fra andre fylker som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke kan søke om å bli prioritert gjesteelev i dette fylket. Dette gjelder ungdom som plasseres i fosterhjem eller institusjon, eller ungdom med andre tungtveiende sosiale/pedagogiske grunner. Ønske om spesielle opplæringstilbud i Viken gir ikke grunnlag for å søke om å bli prioritert gjesteelev i Viken.
 
Du må ha ungdomsrett i ditt hjemfylke for å kunne søke om å bli prioritert gjesteelev. Bestemmelser om inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling gjelder ikke ved inntak i andre fylker enn hjemfylket.

Hvordan søke prioritert gjesteelev i Viken
Søknad om prioritert gjesteelev sendes til Seksjon inntak og dimensjonering i Viken innen søknadsfristen 1. mars 2023. Søknaden kan sendes til inntak@viken.no og merkes med "Gjesteelev" i emnefeltet. Om søknaden innholder konfidensielle vedlegg, kan disse lastes opp via e-dialog
 
Søknaden må begrunnes, og det må legges ved dokumentasjon på de forholdene som søknaden begrunnes med. Søknader uten begrunnelse eller dokumentasjon blir ikke behandlet. Selv om det blir innvilget status som prioritert gjesteelev er en fortsatt ikke sikret plass da vertsfylket først må garantere at elever med ungdomsrett har fått et tilbud.  
 
Selve skolesøknaden til Viken fylles ut på vigo.no innen søknadsfristen 1.mars 2023. Velg Viken som fylke. Retten til videregående opplæring gjelder bare i søkerens hjemfylke. Du må derfor også søke i ditt hjemfylke. Du må altså registrere to søknader på vigo.no, én til ditt hjemfylke og én til Viken.
 

Elever fra Jevnaker, Lunner og Svelvik

Søkere som er folkeregistrert i Jevnaker og Lunner, og som har ungdomsrett, kan søke på Hadeland videregående og konkurrere i inntaket på lik linje som søkere fra Innlandet. 

Søkere som er folkeregistrert i Svelvik, og som har ungdomsrett, kan søke på Sande videregående og konkurrere i inntaket på lik linje som søkere fra Vestfold og Telemark. 

For begge skolene gjelder dette også for elever som søker særskilt (1.februar-søkere).