KlagerettVedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak som det kan klages på etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Det er klagerett på vedtak om ordinært inntak, inntak til et særskilt utdanningsprogram og vedtak om spesialundervisning.

Du kan klage selv eller gi en annen, for eksempel en av dine foresatte eller en advokat, skriftlig fullmakt til å gjøre det for deg. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er tre uker fra du mottok svar på søknaden din.

Den instansen som fatter vedtaket, for eksempel inntakskontoret i hjemfylket ditt eller rektor ved skolen du søker, skal gi deg nærmere informasjon om klageretten, hvor klagen skal sendes, hvem som skal behandle den osv. Ta gjerne kontakt med inntakskontoret i fylket ditt før du klager, kanskje misforståelser kan avklares.

Har du fått et tilbud om plass, må du svare på dette tilbudet selv om du har tenkt å klage. Svarer du ikke innen svarfristen på ca. en uke, risikerer du å miste plassen, og det er ikke sikkert at klagen din blir tatt til følge.

Informasjon fra VikenKlagemulighet og klagefrist

Vedtak om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen for ordinært inntak er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker fra den dato inntaksresultatet er lagt ut på vigo.no.

Enhver søknad blir vurdert ut fra de opplysninger og vedlegg som følger med søknaden. Søknadsbehandlingen følger Opplæringslova, forskrift til Opplæringslova og lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass vedtatt av fylkestinget i Viken. Dersom du mener at søknaden din er blitt galt behandlet ut fra dette, kan du klage. Det er ikke anledning til å klage på regelverket.

Ikke klagegang på skoleplassering

Retten til videregående opplæring etter Opplæringslova § 3-1 gir ungdom som har fullført grunnskolen rett til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (Vg1) og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Opplæringsretten omfatter ikke rett til en bestemt skole. Opplæringsretten er knyttet til utdanningsprogram, ikke til skoleplassering. Vedtak om skoleplassering er følgelig ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Dette framgår av forskrift til Opplæringslova § 6-10 tredje punktum, som lyder: "Søkjarar kan ikkje klage på skoleplasseringa."
Innsending av klage på inntak
Klager på ordinært inntak sendes til Seksjon Inntak og Dimensjonering via e-dialog.