FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra VikenFlytteregler for videregående opplæring i Viken

Retten til videregående opplæring begrenses til det fylket der søker har folkeregistret adresse per 1. mars. Du kan søke tilbud i Viken fylkeskommune selv om du ikke er bosatt i fylket. Søkere fra andre fylker rangeres bak fylkets egne søkere.

Søkere som flytter alene 

Søkere som er folkeregistrert i Viken per 1. mars regnes som hjemmehørende i fylket. Flyttingen må ha skjedd innen søknadsfristen 1. mars for at det skal gi søkeren rett til skoleplass i Viken. 

Søkere som flytter med eller til foresatte 
Søkere med ungdomsrett som flytter med foresatte, eller til en foresatt i Viken, i løpet av våren eller sommeren 2023, kan bli vurdert på lik linje med Vikens egne søkere. Flyttingen må dokumenteres senest 1. juni.
 
Dokumentasjonen sendes her.   

Følgende dokumentasjon må sendes til Seksjon inntak og dimensjonering innen 1.juni for godkjent flytting:
  • Dersom du flytter med foreldre, må flyttingen dokumenteres i form av kopi av leie - eller kjøpskontrakt på bopel i Viken fylke. 
  • Dersom du skal flytte fra en forelder til en annen, må flyttingen dokumenteres med en bostedsattest for den av foreldrene du flytter til i Viken.
  • Flytter eleven innad i Viken bør også flytting dokumenteres, slik at eleven får nærskolepoeng i det inntaksområdet eleven skal bo. Dette dokumenteres med kopi av leie - eller kjøpskontrakt på bopel.
Det er viktig at eleven melder flytting til Folkeregisteret senest innen skolestart, selv om flyttingen er godkjent av fylket. Mottatte søknader er kun midlertidig godkjent, og blir ikke endelig før ny adresse er registrert i Folkeregisteret. 

Flytting innad i Viken 

Interne flyttere i Viken må dokumentere flytting på lik linje med søkere som flytter til Viken. Flyttingen må være registrert i Folkeregisteret per 1.mars, dersom søker flytter alene.  
Flyttere som skal flytte med eller til foresatte innad i Viken, må dokumentere dette senest 1.juni. Flytting innad i Viken dokumenteres i form av kopi av leie - eller kjøpskontrakt av bopel. 
 
Dokumentasjon på flytting innad i Viken sendes inn her.  

Flytting i skoleåret/etter inntaket

Dersom elever ønsker å flytte i løpet av skoleåret, kan man henvende seg til OT-tjenesten som vil være behjelpelig dersom man trenger assistanse med flytting og informasjon om formidling av skoleplass. Selve flyttemeldingen sendes, som normalt, til Folkeregisteret og innrapporteres til Seksjon inntak og dimensjonering.