Skolegang i andre fylkerHovedregelen er at du skal søke og få tilbud om skoleplass i det fylket du bor i.* Det er likevel mulig å søke skoleplass i andre fylker.

Ordninger der søkere prioriteres likt

Avtale mellom nabofylker
  • Noen nabofylker har spesielle avtaler om å tilby plasser på tvers av fylkesgrensene. Slike avtaler kan gjelde en spesifikk gruppe søkere, f.eks. søkere som bor nærme en skole i nabofylket. Les mer i informasjonen fra fylket ditt nedenfor.
Landslinjer eller landsdekkende tilbud

Søker du skoletilbud som er omfattet av ordningene nevnt ovenfor, konkurrerer du på lik linje med andre søkere, uavhengig av om du bor i fylket der skolen ligger eller ikke.

* Det er din folkeregistrerte adresse 1. mars (eller en annen dato fylket har bestemt) som teller. Hvis du skal flytte med eller til foresatte i et annet fylke etter søknadsfristen, må du kontakte inntakskontoret i dette fylket for informasjon om hvilke regler og dokumentasjonskrav som gjelder. Les mer om flytting

Søkere fra andre fylker blir prioritert etter de som bor i fylket

Utover ordningene nevnt ovenfor er det mulig å søke om skoleplass i et annet fylke enn der du er bosatt, men du blir prioritert etter de som er bosatt i fylket.

Følgende regler gjelder når du søker om plass i et annet fylke:

  • Du må registrere en egen søknad på vigo.no som legges inn på det fylket der skolen ligger.
  • Søkerne som er bosatt i fylket får tilbud om skoleplass først.
  • Deretter får prioriterte søkere fra andre fylker tilbud om plass.*
  • Hvis det fremdeles er ledige plasser ved skolen og programområdet du søker til, kan du konkurrere deg inn på grunnlag av karakterer.
  • Dersom det er ledige plasser og fylket kan tilby deg en plass, vil du i de fleste tilfeller ikke få beskjed om dette før ved siste inntak i august.

Les informasjonen fra fylket ditt nedenfor. Inntakskontoret i fylket du søker til kan også gi deg nærmere informasjon.

* Prioriterte søkere fra andre fylker (prioritert gjesteelev)
  • Søkere med ungdomsrett som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke, kan søke om å bli prioritert i dette fylket (dette kalles prioritert gjesteelev).
  • Søkere med ungdomsrett med rett til opplæring i samisk, og som har behov for å gå på skole i et annet fylke for å få opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag, kan også søke om å bli prioritert.
  • Kontakt inntakskontoret i fylket der skolen ligger for nærmere informasjon om vilkår og framgangsmåte og informasjon om hvordan du søker. Selve skolesøknaden registrerer du på vigo.no, legg den inn på det fylket der skolen ligger.

Skoleplass i flere fylker

Husk at datoer for inntaksmelding kan variere fra fylke til fylke. Dersom du søker skoleplass i flere fylker, kan tilbud om skoleplass komme på ulike datoer gjennom sommeren. Det er viktig at du sier fra deg plasser du ikke skal ta imot, slik at de kan gis videre til andre søkere.
 

Statlige skoler

Staten driver selv noen videregående skoler:

Statlige skoler kan søkes av alle.

 

Informasjon fra Trøndelag


Tilbud som ikke finnes i Trøndelag

Ønsker du plass på et programområde som ikke tilbys ved en fylkeskommunal videregående skole i Trøndelag?

Da kan avdeling utdanning forsøke å få kjøpt plass på en fylkeskommunal videregående skole i et annet fylke.

Du søker på dette programområdet på vigo.no og velger Trøndelag som fylke. Du velger først det aktuelle programområdet, og velger så skole "Kjøp av plass".
Du må ha dette programområdet som ditt førsteønske på søknaden. Du må være folkeregistrert bosatt i Trøndelag og ha ungdomsrett.

I tillegg til søknaden på vigo.no må du sende et brev eller en e-post til inntakskontoret: inntak@trondelagfylke.no, der du skriver:
- ditt eget navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse
- hvilket programområde du ønsker (må være ditt førsteønske på vigo-søknaden)
- navnet på fylket og den/de skolene du vil gå på, i prioritert rekkefølge.

Hvis det melder seg flere søkere enn det antall plasser som avdeling utdanning kjøper på programområdet, skjer inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkerne.

Det er det fylket der skolen ligger som bestemmer om de vil selge plass til avdeling utdanning i Trøndelag.

Dersom du søker skoleplass i annet fylke, bør du i tillegg søke i Trøndelag i tilfelle du ikke får plass i annet fylke.