Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet opplæringstid ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet opplæringstid ved omvalg

 • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen.
 • Ved omvalg vil utvidet opplæringstid automatisk registreres i Vigo. Du trenger derfor ikke å søke om ekstra opplæringstid.
 • Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet ungdomsrett

Dersom du av andre tungtveiende grunner forhindres i å fullføre opplæringen på normert tid, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Det kan for eksempel gjelde ved langvarig sykdom, sosiale utfordringer eller andre forhold (f.eks militærtjeneste eller svangerskap). Vær oppmerksom på at reglene for utvidet opplæringsrett varierer fra fylke til fylke. Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra TrøndelagUtvidet ungdomsrett


Ungdomsretten til videregående opplæring er normalt av en varighet på 3 år.  

1. Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har vedtak om særskilt språkopplæring jf. opplæringsloven 3-1, 5. ledd og:

 • har behov for å repetere samme utdanningsprogram/programområde påfølgende år, eller
 • har behov for å fordele fag fra et utdanningsprogram/programområde over 2 år. Fag må tas i to påfølgende år.
2. Trøndelag fylkeskommune har i tillegg en mulighet til å utvide ungdomsretten dersom en elev på grunn av dokumentert sykdom/skade/helsemessige forhold har behov for å fordele fag fra et utdanningsprogram/programområde over 2 år. 


Dersom du får innvilget søknaden vil du få skoleplass på samme utdanningsprogram/programområde på samme skole.   

Framgangsmåte:

 • Elever bruker ikke av ungdomsretten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet fra et utdanningsprogram/programområde, jf. forskrift til opplæringslova §6-3.
 • Skolen tar inn eleven som deltidselev, og det skal ikke søkes om utvidet ungdomsrett.
 • Det må søkes i samråd med skolen en er elev ved, og det digitale søknadsskjemaet må fylles ut i fellesskap av elev og rådgiver/ansatt ved skolen.  
 • Det er eleven som må starte søknadsprosessen.

 • Når eleven har fylt ut del 1 av søknaden, vil søknaden bli sendt på e-post med lenke til rådgiveren/ansatt ved skolen på skolen.

 • Rådgiveren må fylle ut resten av søknaden – del 2 - via lenken som er mottatt.


Søknadsperioden er fra skolestart og seinest 1. mars.
Gå til søknadsskjema.