Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet opplæringstid ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet opplæringstid ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen.
  • Ved omvalg vil utvidet opplæringstid automatisk registreres i Vigo. Du trenger derfor ikke å søke om ekstra opplæringstid.
  • Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet ungdomsrett

Dersom du av andre tungtveiende grunner forhindres i å fullføre opplæringen på normert tid, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Det kan for eksempel gjelde ved langvarig sykdom, sosiale utfordringer eller andre forhold (f.eks militærtjeneste eller svangerskap). Vær oppmerksom på at reglene for utvidet opplæringsrett varierer fra fylke til fylke. Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra TrøndelagUngdomsretten til videregående opplæring er normalt av en varighet på 3 år.  Følgende gir grunnlag for å kunne få innvilget utvidet ungdomsrett i videregående opplæring:

 

Utvidet ungdomsrett etter §3-1 femte ledd ved spesialundervisning, opplæring i/på tegnspråk eller punktskriftopplæring

 

Rett til spesialundervisning kap.5. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.

Rett til tegnspråk §3-9. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og
enkeltvedtak.

Rett til punktskrift §3-10. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og
enkeltvedtak.

- Søknadsfrist 01.februar.

 

Utvidet ungdomsrett ved særskilt språkopplæring, sykdom eller andre forhold:

 

Elev som p.g.a sykdom eller andre forhold som har behov for å fordele fag/fagkoder fra et utdanningsprogram/programområde over 2 år. Må dokumenteres med uttalelse/beskrivelse fra helsetjeneste, behandler el. lignende - søknadsfrist 01. mars.

Elev som har vedtak om særskilt språkopplæring jf. opplæringsloven 3-1, 5.ledd og har behov for å repetere samme utdanningsprogram/programområde påfølgende år - søknadsfrist 01.mars. 

Elev som har behov for å reservere skoleplassen p.g.a sykdom eller andre forhold, f.eks svangerskap, førstegangstjeneste og folkehøgskole. Må dokumenteres med uttalelse/beskrivelse fra helsetjeneste, behandler el. lignende - ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema finnes her.

Du finner mer informasjon om utfylling av skjemaet under skjema/vedlegg.

 

Utvidet ungdomsrett ved Friskoler

Eleven har inneværende skoleår enkeltvedtak om spesialundervisning etter
opplæringslova §3-1 5.ledd og friskolelova §3-3 4. ledd. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.

Eleven har inneværende skoleår enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter
friskolelova § 3-5.

Det har oppstått sykdom eller andre forhold som gjør at eleven har behov for et år
ekstra for å nå sine opplæringsmål, jf Udirs tolkningsuttalene datert 11.07.2017. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.

 
Vedlegg Trøndelag