Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp og veiledning hos PP-tjenesten.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom du ber om spesialundervisning. Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener, kan PP-tjenesten være med å veilede skolene og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt.

Informasjon fra TrøndelagPPT for videregående opplæring Trøndelag fylkeskommune

PPT vgo er organisert i regioner som igjen samarbeider om oppgavene innenfor sin region. Det framgår av oversikten hvilke PP-rådgivere/psykologer som er tilknyttet de ulike regionene og hvilke skoler de betjener. PPT vgo er administrativt tilknyttet Avdeling for utdanning (UTD) og Seksjon for elevtjenester. 

 

Teamleder PPT vgo: 

Lis Cathrin Stavrum

917 22 828

lisst@trondelagfylke.no