Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

 • gjennomført norsk grunnskole eller
 • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
 • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

 • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i Norden).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

 • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
 • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

 • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
 • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

Innføringsår for minoritetsspråklige
Offentlig

Påbygging til generell studiekompetanse etter utenlandsk studiekompetanse
Offentlig

Privatskoler

 

Informasjon fra TrøndelagKombinasjonsklasse

I noen kommuner samarbeider den videregående skolen og kommunen om kombinasjonsklasser, som er grunnskoleopplæring for ungdom mellom 16 og 21 år.

Gruppene som kan søke om inntak til kombinasjonsklasse er:
 • Ungdom som har fullført grunnskolen i Norge, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring etterpå.
 • Ungdom som har fullført 9.årig allmenn grunnopplæring i utlandet, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring etterpå.
Kombinasjonsklassen gir opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringa er på grunnskolenivå. I tillegg får elevene hospitere på ulike utdanningsprogram, for å få en forståelse hva de ulike utdanningsprogrammene innebærer, og kan gjøre bedre valg for den videre opplæringa si.Kombinasjonsklassene kan gi opplæring på ulike nivå, alt etter nivået til hver enkelt.
Noen skoler gir også opplæring i kroppsøving.

Når du søker til kombinasjonsklasse i Trondheim, søker du på Forberedende kurs for minoritetsspråklige på vigo.no.

Generell studiekompetanse for søker som har studiekompetanse fra utlandet

Tilbudet er for deg som ønsker generell studiekompetanse i Norge, og er laget for deg som har studiekompetanse fra utlandet, men trenger fag fra norsk videregående opplæring for å få generell studiekompetanse i Norge. Hvilke fag du må ta, ser du på NOKUTs GSU-liste og reglene fra Samordna opptak.

Hvis du ikke fyller kravene, må du ta en eller flere av disse fagene. Hvor mange fag du trenger, avhenger av skolebakgrunnen din.

 • Noen trenger bare norsk
 • Noen trenger norsk og engelsk
 • Noen trenger
  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Hvis matematikk og naturfag fra utlandet blir godkjent, må søkeren ta valgfrie programfag innafor programmet studiespesialisering for å dekke det totale timetallet på 840 timer.

Hver søknad blir behandlet individuelt, du får tilbud om de fagene du trenger for å få studiekompetanse i Norge.

Du søker på Generell studiekompetanse, 6-pack på vigo.no.

For minoritetsspråklige søker som har norsk id, skal dette vedleggsskjemaet fylles ut.

 

Søknadsskjema for ungdom med fluktbakgrunn med ankomst etter 30.juni 2022:

Søknadsskjema på norsk

Søknadsskjema på ukrainsk

Søknadsskjema på engelskVedlegg Trøndelag