KlagerettVedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak som det kan klages på etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Det er klagerett på vedtak om ordinært inntak, inntak til et særskilt utdanningsprogram og vedtak om spesialundervisning.

Du kan klage selv eller gi en annen, for eksempel en av dine foresatte eller en advokat, skriftlig fullmakt til å gjøre det for deg. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er tre uker fra du mottok svar på søknaden din.

Den instansen som fatter vedtaket, for eksempel inntakskontoret i hjemfylket ditt eller rektor ved skolen du søker, skal gi deg nærmere informasjon om klageretten, hvor klagen skal sendes, hvem som skal behandle den osv. Ta gjerne kontakt med inntakskontoret i fylket ditt før du klager, kanskje misforståelser kan avklares.

Har du fått et tilbud om plass, må du svare på dette tilbudet selv om du har tenkt å klage. Svarer du ikke innen svarfristen på ca. en uke, risikerer du å miste plassen, og det er ikke sikkert at klagen din blir tatt til følge.

Informasjon fra TrøndelagKlageadgang

Enhver søknad blir vurdert ut fra de opplysninger og vedlegg som følger med søknaden. Søknadsbehandlingen følger opplæringslova, forskrift til opplæringslova, lokal forskrift for inntak til videregående skole og formidling til læreplass vedtatt i fylkestinget i Trøndelag, og rundskriv til lokal forskrift for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Dersom du mener at søknaden din er blitt galt behandlet ut fra dette, kan du klage.
 
Du har ikke anledning til å klage på regelverket.
 
 
Retten til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 gir ungdom som har fullført grunnskolen rett til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (Vg1) og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Opplæringsretten er knyttet til utdanningsprogram, ikke til skoleplassering. Skoleplassering er ikke et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 2, pkt. b. Du kan derfor ikke klage på skoleplassering, jf. forskrift til opplæringslova § 6-10, tredje punkt, hvor det står «Søkjarar kan ikkje klage på skoleplasseringa». En klage på skoleplassering blir derfor avvist.
 
Dersom du likevel ønsker å klage på vedtak om inntak, kan du gjøre det i tråd med forvaltningsloven § 28 og opplæringslova § 15-2. Klagefristen er tre uker fra du mottok svar på søknaden din, jf forvaltningsloven § 29.
 
 
Klagen sendes til Trøndelag fylkeskommune, via denne linken.
 
 
Gjelder klagen inntak til en friskole, sendes klagen direkte til den aktuelle friskolen.