Hvilke skoler kan du søke på?Hovedregelen er at du skal søke videregående opplæring i det fylket du bor i, eventuelt i nabofylker som fylket ditt har gjort spesielle avtaler med. Vær oppmerksom på at fylkene kan ha egne regler om hvor du kan søke innen fylket ditt, om du får lov til å ønske skole osv.

Oversikt over skolene

  • Det finnes både offentlige og frittstående videregående skoler.
  • fylkesoversikten finner du oversikt over alle skolene i fylket.
  • På sidene med utdanningsprogrammene finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. (Skoletilbudene for kommende skoleår vedtas hvert år i januar. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no.)
  • Husk at du må søke om plass i videregående skole.

Skolegang utenfor eget fylke, på Svalbard eller i utlandet

Det finnes også muligheter for videregående opplæring andre steder:

Hvilke skoler kan du søke på?

Informasjon fra Trøndelag


Nærskoleprinsipp og inntaksordning i Trøndelag fylke  

I Trøndelag har vi et geografisk styrt inntak basert på nærskoleprinsippet. Det er kommunen du bor i som avgjør hvilke skole(r) som er din(e) nærskole(r). Det betyr at du kan ha en eller flere nærskoler.   
Det er tre unntak:  

1. Dersom du søker utdanningsprogram/programområde som ikke finnes på nærskolen 
din, vil det første skoleønske ditt bli nærskolen din på dette utdanningsprogrammet.  

 2. Søker du til naturbruk blir de skolene du søker nærskolene dine.  

 3.      Friskoler i Trøndelag er ikke en del av nærskoleprinsippet.   

 
Antall ønsket skoler pr utdanningsprogram  

Søkere kan ønske inntil ti skoler pr. utdanningsprogram. En søker må søke skoler fra samme inntaksenhet rett etter hverandre. En kan ikke ha skoler fra andre inntaksenheter eller friskoler mellom to skoler fra samme inntaksenhet.   

I tillegg til tabellen under har de fylkeskommunale videregående skolene i Trondheim og Melhus/Gauldal egen inntaksordning.   

Inntaksordning for fylkeskommunale videregående skoler i Trondheim   

I tillegg til tabellen under, får søkere med ungdomsrett fra Trondheim beregnet nærskole ut ifra avstand fra folkeregistrert adresse pr. 1 mars 2022. Det er søkers ansvar å informere og dokumentere eventuell adresseendring som er foretatt etter 1. mars 2022. Frist for å sende dokumentasjon er 1. juni 2022. Les mer om flytteregler her.  

Søkers nærskole(r) er de(n) skolen(e) som ligger innenfor 6 km farbar veg fra folkeregistrert adresse pr 1.mars 2022. For å beregne nærskole i Trondheim benyttes avstandsberegneren. Merk at avstandsberegneren har en buffer på 25 m. Det betyr at dersom avstandsberegneren viser at du bor 6025 m eller kortere unna søkt skole, er skolen nærskolen din. Dersom avstandsberegneren viser at du bor 6026 m eller lengre unna søkt skole, er søkt skole ikke nærskolen din. Dersom søker bor i Trondheim, og ingen av de fylkeskommunale skolene ligger innenfor 6 km farbar veg fra søkers folkeregistrert adresse, blir alle fylkeskommunale skoler i Trondheim søkers nærskole.   

  

Du konkurrerer om skoleplass ut fra standpunkt- og eksamenskarakterene dine og nærskoleprinsippet. Søkere som har skolen som nærskole konkurrerer med standpunkt- og eksamenskarakterene sine foran søkere som ikke har skolen som nærskole.   

Når du søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på flere fylkeskommunale skoler i Trondheim, vil du konkurrere på alle fylkeskommunale skoler i Trondheim som har dette utdanningsprogrammet, selv om skolen ikke står på søknaden din. Du kan da få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn ønska skole i Trondheim. Retten til videregående opplæring i henhold til opplæringslova § 3-1 er på utdanningsprogram. Du har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er nærskolen din, retten er på utdanningsprogram/programområde.  

Unntak:   

Søker du til idrettsfag vil du kun konkurrere på den skolen/de skolene du har på søknaden din.  

Søkere fra Skaun kommune har Skjetlein videregående skole som nærskole, men ingen av de andre skolene i Trondheim. Det betyr at søkere Skaun kommune som kun søker Skjetlein videregående skole, ikke vil konkurrere på de andre fylkeskommunale skolene i Trondheim som har det samme utdanningsprogrammet.   

  

Mulighet til å søke Malvik vgs  

Søkere som har folkeregistrert adresse pr. 1. mars 2022 i Trondheim kan søke vg1 studiespesialisering og vg1 idrettsfag ved Malvik videregående skole, og vil konkurrere på samme vilkår som søkere fra Malvik kommune.   

 

Vg1 studiespesialisering  

Søkere fra Trondheim som søker vg1 studiespesialisering ved Malvik vgs på første skoleønske, vil konkurrere på Malvik vgs på samme vilkår som de som har Malvik vgs som nærskole.   

Søkere fra Trondheim som søker vg1 studiespesialisering ved Malvik vgs etter en eller flere skoler i Trondheim, vil konkurrere til Malvik vgs dersom søkeren ikke konkurrerer seg inn på noen av skolene som har dette utdanningsprogrammet i Trondheim.  

 

Vg1 idrettsfag  

Søkere til idrettsfag vil kun konkurrere på den skole/de skolene søker har på søknaden. Dersom søker fra Trondheim ønsker skoleplass ved Malvik vgs, vil søker konkurrere på samme vilkår som de som har Malvik vgs som nærskole.   

Inntaksordning til Cissi Klein vgs 

Skolested for Cissi Klein vgs vil for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 være Saupstadanlegget (tidl. Heimdal vgs). Avstanden beregnes fra søkerens folkeregistrerte adresse pr 1.mars 2022 til skolens foreløpige adresse Falkenborgvegen 32, øst for Trondheim. 

Elever ved Cissi Klein vgs vil i skoleårene 2022/2023 og 2023/24 få gratis busskort uavhengig av avstand til Saupstad. 

Inntaksordning til Melhus vgs og Gauldal vgs   

Dersom du søker utdanningsprogram/programområder som finnes både på Melhus vgs og Gauldal vgs, kan du komme inn på den andre skolen selv om skolen ikke står på søknaden din.  


Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag 

KommuneNærskole
 Flatanger Olav Duun videregående skole
 Frosta Ole Vig videregående skole
Levanger videregående skole 
 FrøyaGuri Kunna videregående skole
 Grong Grong videregående skole
 Heim Kyrksæterøra videregående skole
 HitraGuri Kunna videregående skole
 HoltålenRøros videregående skole
 HøylandetGrong videregående skole 
 InderøyInderøy videregående skole
 Indre Fosen Johan Bojer videregående skole Skolested Leksvik
Johan Bojer videregående skole Skolested Rissa 
 Leka  Ytre Namdal videregående skole 
 Levanger Levanger videregående skole 
 Lierne Grong videregående skole 
 MalvikMalvik videregående skole 
 Melhus Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole 
 MeråkerMeråker videregående skole
 Midtre Gauldal Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole 
 NamsosOlav Duun videregående skole
 NamsskoganGrong videregående skole
 Nærøysund Ytre Namdal videregående skole
 OppdalOppdal videregående skole 
 OrklandMeldal videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Fosen videregående skole  
 Osen Åfjord videregående skole
 OverhallaOlav Duun videregående skole
Grong videregående skole
 Rennebu Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole
Oppdal videregående skole
 Rindal Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole  
 Røros
Røros videregående skole  
 Røyrvik Grong videregående skole 
 SelbuSelbu videregående skole 
 SkaunGauldal videregående skole
Melhus videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole
Skjetlein videregående skole  
 SnåsaGrong videregående skole 
 SteinkjerSteinkjer videregående skole
Mære landbruksskole
 StjørdalOle Vig videregående skole
Trondheim
Byåsen videregående skole
Charlottenlund videregående skole
Heimdal videregående skole
Skjetlein videregående skole
Strinda videregående skole
Thora Storm videregående skole
Tiller videregående skole
Trondheim katedralskole
Cissi Klein videregående skole
Tydal Selbu videregående skole
Verdal Verdal videregående skole 
Ørland
Åfjord videregående skole
Fosen videregående skole
Åfjord
Åfjord videregående skole
Fosen videregående skole