Godkjenning av utdanning fra utlandetGrunnskoleutdanning fra utlandet

Har du grunnskoleutdanning fra nordiske eller andre land, må du kontakte inntakskontoret i fylket du flytter til for å få informasjon om søknadsfrister, inntaksregler, innsending av dokumentasjon m.m.

Videregående opplæring på Vg1 og/eller Vg2 i utlandet

Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge. Opplæring i utlandet berører ikke norsk opplæringsrett. Du kan også søke rektor ved skolen som du går eller skal begynne på om å få godkjent enkeltfag fra utlandet som er bestått. Dette gjelder bare fag fra utlandet som er likeverdige med eller mer omfattende enn i Norge.

Du kan også søke fylkeskommunen (eventuelt daglig leder ved en privatskole) om å få hele opplæringsåret i utlandet godkjent som likeverdig med norsk utdanning og «hoppe over» tilsvarende nivå i Norge når du kommer tilbake. Får du et helt opplæringsår fra utlandet godkjent, har du brukt retten til en tilvarende del av opplæringen i Norge. Følgende betingelser gjelder for å få opplæringsår fra utlandet godkjent:

  • Opplæringen må vare et helt skoleår og være fulltidsopplæring.
  • Innholdet i opplæringen må være likeverdig med eller mer omfattende enn tilsvarende opplæring i Norge, men det er ikke krav om at opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling eller samme kompetansemål som den norske.
  • Opplæringen må være fullført og bestått, slik at du ville ha blitt flyttet opp til neste trinn i det utenlandske skolesystemet.

Får du godkjent et opplæringsår fra utlandet, anses du som kvalifisert til å bli tatt inn på neste trinn i Norge, på Vg2 eller Vg3. Men vær oppmerksom på at et godkjent opplæringsår ikke betyr at alle fag som inngår i det aktuelle opplæringsåret i Norge er godkjent. Du kan derfor måtte ta fag fra Vg1 eller Vg2 som elev eller privatist etter at du har kommet tilbake. Dette gjelder spesielt fellesfag hvor det settes standpunktkarakterer på Vg1 og/eller Vg2. For å få vitnemål eller fag-/svennebrev må kravene til fag- og timesammensetning alltid være oppfylt.

Er du elev i et studieforberedende utdanningsprogram og har fått opplæring i et fremmedspråk i utlandet, kan dette bare godkjennes dersom det er et av språkene som det i Norge arrangeres sentralt gitt eksamen i. Hvilke språk dette gjelder, finner du i avsnittet Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk.

Ønsker du å søke om å få et helt opplæringsår godkjent som likeverdig med norsk utdanning, må du undersøke grundig på forhånd. Ta derfor kontakt med inntakskontoret, eventuelt fagopplæringskontoret, i fylket ditt eller rådgiver/ledelsen ved den skolen du akter å begynne ved når du kommer tilbake. Dette bør skje i god tid før du reiser ut.

Informasjon fra Trøndelag


Godkjenning av utdanning fra utlandet 
Det er mulig å søke seg inn til videregående opplæring i Trøndelag på grunnlag av utdanning i utlandet. Det søkes på vigo. Søknadsfristen er 1. februar.
Når Trøndelag fylkeskommune mottar slike søknader, vurderes først inntaksgrunnlaget. Det vurderes om utdanningen fra utlandet fyller kriteriene for inntak, se forskrift til opplæringslova §6-13 til Vg1 og §6-28 Vg2 og Vg3.
Søkere som har tatt utdanning i utlandet, må selv sende inn kompetansebevis/vitnemål/avsluttende karakterer. Dette skal være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter/translatør. Du finner informasjon om oversettere i lenka under her. 

Adresse: Trøndelag fylkeskommune, Avdeling utdanning og kompetanse, Fylkets Hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer. 

Hvis utdanninga fra utlandet er avsluttet, sendes dokumentasjonen inn samtidig med at det søkes i vigo 1. februar.
16. juni er frist for innsending av dokumentasjon på utdanning som avsluttes skoleåret 2022-2023. 

Når Trøndelag fylkeskommune har mottatt dokumentasjon på utdanning fra utlandet, blir dokumentasjonen konvertert og poengberegnet.

Konvertering og poengberegning følger denne framgangsmåten:
All dokumentasjon sjekkes opp mot informasjon på
Scholaro - Countries ei nettside som viser utdannings- og vurderingssystem i ulike land. 

De fleste vitnemål har en gjennomsnittskarakter. Den omregnes til norsk karakterskala i tråd med informasjon på Scholaro - Countries eller informasjon på vitnemålet. På bakgrunn av dette beregnes en poengsum slik at søkeren konkurrerer i inntaket på lik linje med søkere som har all utdanning fra det norske skolesystemet.


Inntak til Vg2 og Vg3
Søkere til Vg2 og Vg3 må dokumentere at utdanninga fra utlandet har tilsvarende innhold som fagene har i norsk skole. Dette dokumenteres med læreplaner i fagene. Læreplanene må være oversatt til norsk eller engelsk. 

Dersom du flytter fra utlandet, er det disse flyttereglene som gjelder i Trøndelag: Flytteregler i Trøndelag