Vis meny

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag. Men du kan ikke få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.

Har du voksenrett, er fylkeskommunen pliktig til å sørge for at du får vurdert din realkompetanse, uansett om du er søker til videregående opplæring eller ikke. Siktemålet med vurderingen kan også være å komme ut i arbeid.

Er du voksen uten rett til videregående opplæring, har du krav på å få vurdert din realkompetanse dersom du blir henvist til fylkeskommunen av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det er da henvisende instans som skal dekke utgiftene til vurderingen. Fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere andre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten.

Opplæring organisert for voksne skal tilpasses den realkompetansen den enkelte har. Du skal altså få tilbud om videregående opplæring fra det nivået du står på.

 

Informasjon fra Troms

For å søke realkompetansevurdering logger deg inn på vigo.no . Det er viktig at du også sender inn alt av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis, arbeidsattester og annen dokumentasjon som kan ha betydning for resultatet av realkompetansevurderingen.

I Troms er det i all hovedsak lærere i videregående skole som vurderer den enkeltes realkompetanse. Lærere som vurderer voksnes realkompetanse blir kalt fagkonsulenter. Etter at din søknad er mottatt og behandlet, vil fagkonsulent kontakte deg for avtale om et møte. I dette møtet vil fagkonsulent ha en samtale med deg om tidligere utdanning, dine erfaringer og din praksis som har relevans for den sluttkompetansen du ønsker å bli vurdert mot. Når samtalen er avsluttet er også realkompetansevurderingen utført. Du vil så få oversendt resultatet av realkompetansevurderingen i form av et kompetansebevis og en oversikt over ditt opplæringsbehov. Dersom du har søkt opplæring vil du også få informasjon om oppstart av opplæringen.