Tilrettelagt opplæring

All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre.

Inntaksregler for søkere med behov for tilrettelagt opplæring

Egne opplæringstilbud og læreplaner

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

De fleste fylkeskommuner har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene.

Spesialundervisning

Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Informasjon fra Telemark

Tiltak i Telemark 

Opplæringen kan ta sikte på full studie- eller yrkeskompetanse, eller grunnkompetanse. Dette avhenger av dine ønsker og forutsetninger, din målsetting i søknad og av skolens kartlegging av deg som søker ved skolestart.

Vanlige tiltak for å oppnå den ønskede kompetanse er:

Den enkelte skole kan opplyse nærmere om hvilke tiltak som er aktuelle.

Har du behov for tilpasset opplæring?

Ordinært inntak.

De fleste som søker seg inn i videregående opplæring søker om ordinært inntak med søknadsfrist 1. mars. Dette gjelder også dersom det er mindre tilretteleggingsbehov, f.eks. mindre lese- og skrivevansker, medisinske vansker (medregnet allergi og reumatisme), psykososiale vansker, fagvansker eller andre tilretteleggingsbehov.

I tillegg til å søke på ordinært inntak må skjemaet "Melding om tilrettelegging" fylles ut. Det er også nødvendig med dokumentasjon som støtter tilretteleggingsbehovet.

Søkere som sender "Melding om tilrettelegging", men som ikke legger ved dokumentasjon som støtter det, blir ansett som ordinære elever av skolen. Du kan finne og laste ned skjemaet her.

Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram.

Søkere som har har et særskilt behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram kan søke om inntak med fortrinnsrett. Fortrinnsrett kan kun brukes av søkere som har omfattende behov for spesialundervisning, og som kan fullføre færre enn tre mulige utdanningsprogram. Frist for å søke er 1. februar.

Hvis søkeren etter all sannsynlighet kan fullføre minst tre utdanningsprogram, må en søke på vanlig vis innen 1. mars. og kan ikke påberope seg fortrinnsrett.

Dersom du er i tvil om søknadskategori, kan dette drøftes med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), karriereveilederen ved din skole, skolen du søker til eller inntakskontoret.