Vurdering i fagGrunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene. I vurderingen skal ikke forutsetninger, fravær eller andre forhold knyttet til orden og atferd trekkes inn, men i kroppsøvingsfaget skal innsatsen din være en del av grunnlaget for vurdering. 

Du skal møte til og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere din kompetanse i faget. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Du får ikke halvårsvurdering eller standpunktvurdering dersom du har fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget. Men dersom du kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet av helse- og velferdsgrunner e.l, kan du likevel få vurdering med karakter. Les mer under Fravær.

Ved vurdering i fag brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Det skal bare brukes hele tallkarakterer, både ved underveis- og sluttvurderingen. Karakterene uttrykker følgende:

1 – svært lav kompetanse i faget
2 – lav kompetanse i faget
3 – nokså god kompetanse i faget
4 – god kompetanse i faget
5 – meget god kompetanse i faget
6 – fremragende kompetanse i faget

  For å bestå et fag kreves normalt karakteren 2 eller bedre. Får du karakteren 1 i et fag, er faget bestått dersom du får 2 til eksamen. Dette gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen.

  I enkelte fag kan det i stedet for tallkarakter brukes «Bestått»/«Ikke bestått». For å få  karakteren «Bestått» skal du ha vist tilfredsstillende kompetanse i faget.

  Underveisvurdering

  Underveisvurdering skal fremme læring og gi deg anledning til å forbedre kompetansen din gjennom hele opplæringen i faget. Underveisvurdering skal

  • brukes som et redskap i læreprosessen
  • danne grunnlag for tilpasset opplæring
  • bidra til at du øker kompetansen din i fag

  Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, og kan være både skriftlig og muntlig. Underveisvurderingen skal gi begrunnet informasjon om hvilken kompetanse du har og veiledning om hvordan du kan utvikle kompetansen din i faget.

  Som en del av underveisvurderingen har du minst én gang hvert halvår rett til en samtale med kontaktlæreren din om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene.

  Har du individuell opplæringsplan, skal du i tillegg få underveisvurdering og veiledning i samsvar med denne.

  Halvårsvurdering

  Halvårsvurdering med og uten karakter er en del av underveisvurderingen, og skal vise kompetansen din opp mot kompetansemålene i læreplanen for faget og gi veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din.

  Det skal gis skriftlig og/eller muntlig halvårsvurdering uten karakter gjennom hele opplæringen.

  Halvårsvurdering med karakter skal gis midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn. I fellesfag gis det også halvårsvurdering med karakter på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke er avsluttet. Halvårsvurdering med karakter skal gis skriftlig og gi uttrykk for den kompetansen du har nådd ut fra hva som er forventet ut fra tidspunktet for vurdering.

  Egenvurdering

  Som elev skal du delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Formålet er at du skal reflektere over og bli bevisst på din egen læring. Egenvurderingen er en del av underveisvurderingen.

  Sluttvurdering

  Sluttvurdering, som består av standpunkt- og eksamenskarakterer, gir informasjon om din måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen. Standpunkt- og eksamenskarakterer skal føres på vitnemålet. 

  Den kompetansen du har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurdering når standpunktkarakteren i fag skal settes. Standpunktkarakteren skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser din kompetanse i faget. Du skal ha anledning til å forbedre kompetansen din inntil standpunktkarakter er fastsatt. Du skal også være gjort kjent med hva det har blitt lagt vekt på ved fastsetting av standpunktkarakterene dine.

  Er det ikke grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal det gjøres vedtak om dette, og du skal være varslet på forhånd.

  Har du individuell opplæringsplan, skal du i utgangspunktet vurderes med karakter etter målene i læreplanen for faget. Er ikke dette mulig, skal du ha dokumentasjon på den kompetansen du har oppnådd.

  Eksamen er særskilt regulert i forskrift til opplæringsloven

  Informasjon fra Rogaland

  Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.