Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

  • gjennomført norsk grunnskole eller
  • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
  • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

  • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
  • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i utlandet).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

  • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
  • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

  • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
  • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
  • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

 

Informasjon fra RogalandForberedende tilbud for minoritetsspråklige

Søknadsfrist 1.februar

Innføringstilbud

Søkere som trenger mer norskopplæring før oppstart i ordinær videregående opplæring kan få innføringstilbud. Undervisningssted er ved en videregående skole.
I 2024/2025 finnes tilbudet på disse skolene:
Godalen
Gand
Sola
Bryne
Dalane
Sauda
Strand
Karmsund
Kopervik

Krav til deg som skal søke

•    gyldig oppholdstillatelse i Norge
•    folkeregistrert adresse i Rogaland
•    vitnemål fra norsk grunnskole eller ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet

Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, og kopi av oversatt originaldokument må være stemplet.

Søker har plikt til å tilse at all dokumentasjon er innsendt. Søknaden blir ikke ferdigbehandlet før all dokumentasjon er mottatt.

Kombinasjonstilbud

Søkere som har vitnemål fra norsk grunnskole, men som har behov for å styrke grunnskolekompetansen før oppstart i ordinær videregående opplæring, kan få kombinasjonstilbud. Søknad og inntak skjer kun i samarbeid med kommunene. Undervisningssted er ved en videregående skole.
I 2024/2025 finnes tilbudet på disse skolene:
Gand
Godalen

Søknadsprosess

Søknadsskjema finner du på Rogaland fylkeskommune sine nettsider. Klikk her for å komme til informasjon om å søke skoleplass, og velg fanen «Minoritetsspråklige». Søknadsfristen er 1. februar, men søknadsskjemaet er åpent hele året. Rogaland fylkeskommune har inntak hvert kvartal ved kapasitet i innføringstilbudet, mens det kun er et inntak i året i kombinasjonsklasser.

Krav til deg som skal søke

•    gyldig oppholdstillatelse i Norge
•    folkeregistrert adresse i Rogaland
•    vitnemål fra norsk grunnskole eller mindre enn ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet

Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, og kopi av oversatt originaldokument må være stemplet.

Søker har plikt til å tilse at all dokumentasjon er innsendt. Søknaden blir ikke ferdigbehandlet før all dokumentasjon er mottatt.

Søkere uten dokumentert grunnskoleopplæring

Søkere som mangler vitnemål fra norsk grunnskole eller ikke kan dokumentere grunnskoleopplæring i minst ni år fra utlandet, må ta kontakt med sin hjemkommune.
Det er kommunen som har ansvar for realkompetansevurdering og eventuelt gi tilbud om grunnskoleopplæring også til personer over 16 år.

Vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige

Søknadsfrist 1.februar

Tilbudet gjelder minoritetsspråklige søkere som har
 
•    behov for tilrettelagt opplæring på grunn et annet morsmål enn norsk eller samisk, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene (§ 6-23).
•    realistisk mulighet til å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år.
 
I fellesfagene vil søkerne være i klasse med redusert elevtall - 15 elever. Klassene har én ekstra time norskopplæring per uke. Det er nivådeling i engelsk over 3 år ved behov. Elevene kan ta morsmålet som obligatorisk språkfag. I valgt programområde vil søkerne være i ordinære klasse – 30 elever.  

Tilbudet er lokalisert ved Sola videregående skole.

Søknadsprosess

Søknaden sendes via vigo.no. Søkere må ha MinId eller BankID for å registrere digital søknad i Vigo. For søkere som ikke har fødselsnummer, kontakt inntakskontoret på inntak@rogfk.no for informasjon om manuell søknad.

Kryss av for søknad om individuell behandling etter § 6-23 i Vigo dersom du søker Vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Sola videregående skole. Ved søknad om individuell behandling etter § 6-23 skal det leveres et vedleggsskjema i tillegg til søknad. Dette vedleggsskjemaet ligger på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Krav til deg som skal søke

•    gyldig oppholdstillatelse i Norge
•    folkeregistrert adresse i Rogaland
•    vitnemål fra norsk grunnskole
eller
•    dokumentasjon på minst ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet.

Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, og kopi av oversatt originaldokument må være stemplet.

Søker har plikt til å tilse at all dokumentasjon er innsendt. Søknaden blir ikke ferdigbehandlet før all dokumentasjon er mottatt.

Ordinær søknad i Vigo for minoritetsspråklige

Søknadsfrist 1.mars

Kryss av for ordinær søknad i Vigo dersom du er
•    minoritetsspråklig søker med vitnemål fra norsk grunnskole og som har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Søkeren konkurrerer seg inn på lik linje med alle andre søkere i fylket.
•    minoritetsspråklig søker som har fullført Vg1 og som skal søke Vg2
•    minoritetsspråklig søker som har fullført Vg2 og skal søke Vg3.

Ordinær søknad i Vigo

Søknaden sendes via Vigo. Søkere må ha MinId eller BankID for å registrere digital søknad i Vigo. For søkere som ikke har fødselsnummer, kontakt inntakskontoret på inntak@rogfk.no for informasjon om manuell søknad.

Krav til deg som skal søke

•    gyldig oppholdstillatelse i Norge
•    folkeregistrert adresse i Rogaland
•    vitnemål fra norsk grunnskole
eller
•    dokumentasjon på minst ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet.

Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, og kopi av oversatt originaldokument må være stemplet.

Søker har plikt til å tilse at all dokumentasjon er innsendt. Søknaden blir ikke ferdigbehandlet før all dokumentasjon er mottatt.