Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

 • gjennomført norsk grunnskole eller
 • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
 • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

 • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i Norden).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

 • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
 • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

 • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
 • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

Innføringskurs i norsk for minoritetsspråklige
Offentlig

Innføringsår med grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige
Offentlig

 

Informasjon fra RogalandHva gjør jeg hvis jeg ikke er kvalifisert til videregående opplæring?

Søkere som mangler vitnemål fra norsk grunnskole eller ikke kan dokumentere grunnskoleopplæring i minst 9 år fra utlandet, må ta kontakt med sin hjemkommune.

Det er kommunen som har ansvar for realkompetansevurdering og eventuelt gi tilbud om grunnskoleopplæring (førstegangsutdanning) også til personer over 16 år.

Inntakskrav til videregående opplæring, herunder forberedende tilbud er:

 • Vitnemål fra norsk grunnskole
  eller
 • Dokumentasjon på minst ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet. Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, der også kopi av oversatt orginaldokument er stemplet
 • Gyldig oppholdstillatelse i Norge
 • Folkeregistret adresse i Rogaland
Dokumentasjon må være stemplet med "rett kopi" før de sendes inn.
Søknader blir ikke behandlet før all dokumentasjon er mottatt.

Hva må jeg har for å søke i Vigo?

Søkere må ha MinId eller BankID for å registrere digital søknad i vigo.
For søkere som ikke har fødselnummer, D-nummer, kontakt inntakskontoret på inntak@rogfk.no for informasjon om manuell søknad.
Dersom du bruker manuelt søknadsskjema og skal ettersende dokumentasjon, skriv referanse "søknad til individuell behandling". Sendes til Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger. 

Hvem skal registrere søknad om individuell behandling etter §6-23 i Vigo?

 • Søkere til Vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Sola videregående skole.
 • Minoritetsspråklige søkere som har vedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler mer enn halvparten av karakterene på vitnemålet.
 • Minoritetsspråklige søkere som har dokumentert utdanning fra utlandet på minst ni år allmenn grunnopplæring.

Hvem skal bruke «Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere» i tillegg til søknad i Vigo?

 • Skjemaet ligger i Vigo og må fylles ut ved søknad §6-23 individuell behandling for minoritetsspråklige søkere. For søkere som ikke søker i Vigo, ta kontakt med inntakskontoret for et skjema som fylles ut og sendes inn.        
 • Minoritetsspråklige søkere som søker studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Sola vgs.
 • Minoritetsspråklige søkere med dokumentert grunnskoleutdanning fra utlandet på minst ni år.
 • Minoritetsspråklige søkere som har vitnemål fra norsk grunnskole, men som mangler mer enn halvparten av karakterene på vitnemålet og ikke kan konkurrere med sin karakterpoengsum.

Hvem skal registrere ordinær søknad i Vigo?

 • Minoritetsspråklige søkere med vitnemål fra norsk grunnskole og som har nok karakterer til å konkurrere seg inn.
 • Minoritetsspråklige søkere som har fullført Vg1 og som skal søke Vg2 eller elever som har fullført Vg2 og skal søke Vg3.

Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Tilbudet gjelder minoritetsspråklige søkere som fyller de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring etter inntaksforskriften § 3-1, og som i tillegg har:
 
 • behov for tilrettelagt opplæring på grunn av annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk.
 • realistisk mulighet til å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år.
 
Klassene har redusert elevtall i fellesfagene – 15 elever. Klassene har én ekstra time norskundervisning. Det er nivådeling i engelsk over 3 år hvis behov. Elevene kan ta morsmålet som obligatorisk språkfag. I programfagene er elevene sammen med norske elever i full klasse – 30 elever.

Tilbudet er lokalisert ved Sola videregående.

Forberedende tilbud for minoritetsspråklige

Fylkeskommunen har flere tilbud til deg som trenger norskopplæring eller mer grunnskole før du starter på vanlig videregående opplæring. Hvis du har skolebakgrunn fra utlandet, men trenger å styrke norskkunskapene dine, kan du få tilbud om innføringskurs i norsk. Hvis du har behov for styrket grunnskolekompetanse språkopplæring eller styrket grunnskolekompetanse før oppstart i ordinær videregående opplæring, kan du få tilbud om forberedende kurs i kombinasjonsklasse.

Innføringskurs - norsk språkopplæring og fagbegreper for minoritetsspråklig ungdom

Målgruppe er minoritetsspråklige søkere som er skrevet ut av grunnskolen med vitnemål, men som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til at de kan følge ordinær undervisning i videregående skole. Søkere med utdanning fra utlandet må dokumentere minst 9 år allmen grunnopplæring. Tilbudet er beregnet for søkere med relativt kort botid. Undervisningssted er ved en videregående skole. Karmsund vgs. Sauda vgs, Strand vgs, Sola vgs. Godalen vgs, Gand vgs, Bryne vgs, Dalane vgs har tilbudet 2022/2023

Kombinasjonsklasse - mer grunnskole for minoritetsspråklig ungdom

Målgruppen er ungdom som er skrevet ut av ungdomsskolen med vitnemål, men som har behov for mer grunnskole for å starte på og gjennomføre ordinær videregående skole. Undervisningssted er ved en videregående skole. Godalen vgs (i samarbeid med Stavanger kommune), Gand vgs (i samarbeid med Sandnes kommune) og Karmsund vgs (i administrativt samarbeid med utvalgte kommune) har tilbud 2022/2023. NB! Søknad og inntak er kun i samarbeid og avtale med kommunene og/eller inntakskontoret


HOVEDSØKNADSFRIST FOR FORBEREDENDE TILBUD ER 1.FEBRUAR
.

Innføringskurs i norsk: Vi tar imot søknader etter frist og har løpende inntak til ved kapasitet.

For mer informasjon og søknadsskjema til innføringskurs i norsk og kombinasjonsklasse se her:
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/