Læreplanverket for KunnskapsløftetLæreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring – grunnopplæringen – består av en generell del, prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og læreplaner for fag.

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for hele grunnopplæringen.

Prinsipper for opplæringen med læringsplakaten utdyper opplæringsloven og forskrift til loven og angir de prinsipper skolene og lærebedriftene skal følge i opplæringen. Den skal blant annet tilpasses lokale og individuelle forutsetninger og behov.

Fag- og timefordelingen for hvert årstrinn er angitt i årstimer (60-minutters enheter) i læreplanene.

Læreplaner for fag angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for vurdering i faget.

Du kan lese læreplanene på sidene for utdanningsprogrammene:

Hele læreplanverket finner du på www.udir.no/lareplaner.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.