Inntak for søkere med fortrinnsrettSom hovedregel skjer inntaket til videregående opplæring i skole etter poeng, se Inntaksregler og poengberegning. Men noen søkergrupper kan ha fortrinnsrett til inntak. Fortrinnsretten kan gjelde alle trinn i videregående skole.

Bestemmelsene om fortrinnsrett til inntak finnes i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. Fristen for søknad om fortrinnsrett er 1. februar.

Søkere som blir prioritert først (fortrinnsrett) i inntaket til videregående opplæring:

 • søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • søkere med vedtak om utvidet tid

Fortrinnsrettt til et særskilt utdanningsprogram på Vg1

Har du et omfattende behov for spesialundervisning og vansker som gjør at du må følge et bestemt utdanningsprogram? Da kan du ha fortrinnsrett til inntak på Vg1.

Dette gjelder deg som har vansker som innebærer at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for at du skal kunne klare å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at du kan fullføre tre ulike utdanningsprogram, har du ikke fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram.

Ønsker du å søke fortrinnsrett, må kommunen, innen 1. oktober og etter ditt samtykke, sende en melding til fylkeskommunen om dine behov, slik at fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste kan foreta en endelig sakkyndig vurdering. I meldingen må kommunen legge ved siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering og redegjøre for

 • vanskene som ligger til grunn for vedtaket om spesialundervisning og hvorfor de mener du oppfyller vilkårene for inntak til et særskilt utdanningsprogram
 • tidligere tiltak
 • hva vanskene dine vil ha å si for videregående opplæring.

Når du søker selv, må du ha valgt utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med den sakkyndige vurderingen.

Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Har du rett til spesialundervisning og har sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan du søke om fortrinnsrett dersom du har behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. Det må foreligge dokumentasjon som bekrefter dine særlige behov.

Du har rett til inntak til Vg1 på ett av tre valgte utdanningsprogram, men fylkeskommunen vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtveiende grunner for at du bør tas inn til en bestemt skole. Du har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

Innen 1. oktober skal kommunen, etter ditt samtykke, melde fra til fylkeskommunen om at du har sterkt nedsatt funksjonsevne.

Du kan også søke om fortrinnsrett til inntak til Vg2 og Vg3 etter denne bestemmelsen. Dette gjelder selv om du ikke var tatt inn til Vg1 med fortrinnsrett. Du har da rett til inntak på et Vg2 eller Vg3 som bygger på det utdanningsprogrammet eller programområdet du tidligere har fullført. Var du tatt inn til Vg1 med fortrinnsrett, har du rett til å fortsette på samme skole. Har du ikke tidligere benyttet deg av fortrinnsretten på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne, har du ikke rett til inntak på en bestemt skole.

Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk

Har du rett til opplæring i eller på tegnspråk, kan du søke om fortrinnsrett til
 • inntak til Vg1 med bruk av tolk i ordinær videregående skole
 • inntak til en knutepunktskole.

Se avsnittet Opplæring for hørselshemmede. I søknaden må du opplyse om hva du prioriterer høyest. I forbindelse med søknaden din skal det foreligge en sakkyndig vurdering som blant annet gjør rede for og tar standpunkt til

 • det behovet du har for opplæring i og på tegnspråk
 • om behovet ditt blir sikret best gjennom opplæring i et tegnspråklig miljø eller ved opplæring på en ordinær skole med tolk
 • om du har tilleggsvansker utover hørselshemmingen, slik at det kan være behov for spesialundervisning.

Du har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan plassere deg på en skole som er tilrettelagt etter dine behov. Blir du tatt inn til en knutepunktskole, har du normalt rett til å fullføre opplæringsløpet ved denne skolen.

Ble du tatt inn til ordinær videregående opplæring med tolk eller til en knutepunktskole på Vg1, kan du søke om å bli tatt inn med fortrinnsrett til ordinær videregående opplæring med tolk på et Vg2 eller Vg3 som bygger på det utdanningsprogrammet eller programområdet du har avsluttet. Fylkeskommunen kan da plassere deg på en skole som er tilrettelagt.

Forutsetningen for inntak til Vg2 eller Vg3 er enten at du har bestått alle fag på det foregående trinn, eller at fylkeskommunen, etter en helhetlig vurdering, finner det forsvarlig at du ut fra dine faglige forutsetninger tas inn på neste trinn.

Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

Har du fått vedtak om utvidet tid til opplæring og trenger flere år på Vg1, skal du tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering og før inntaket etter poeng.

Har du vedtak om utvidet tid, skal du tas inn til et Vg2 eller Vg3 som bygger på det utdanningsprogrammet eller programrådet du har avsluttet. Du tas inn etter en individuell vurdering før inntaket etter poeng. Du må enten ha bestått alle fag på det foregående trinn, eller fylkeskommunen må, etter en helhetlig vurdering, ha funnet det forsvarlig at du ut fra dine faglige forutsetninger tas inn på neste trinn. Har du vedtak om utvidet tid og trenger flere år på samme trinn, har du også fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.

Informasjon fra RogalandFortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram (§ 6-15 i forskrift til opplæringsloven):

For å få fortrinnsrett etter denne bestemmelsen må søkeren ha omfattende behov for spesialundervisning og et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Det vil si at søkeren på grunn av sine vansker har et særlig behov som ikke blir ivaretatt gjennom retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram. Disse søkerne har ikke rett til plass på en spesifikk skole, men på et bestemt utdanningsprogram. Søkere som ønsker å søke etter denne bestemmelsen, skal ha blitt meldt inn via et tilmeldingsskjema fra kommunen/grunnskolen til fylkeskommunen innen 01.10.

Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17 i forskrift til opplæringsloven):

Dette vil i hovedsak gjelde psykisk utviklingshemmede og andre elever med store generelle lærevansker som har vedtak om spesialundervisning, og som søker tilrettelagt opplæring i mindre grupper. For disse søkerne vil det ofte være en særskilt tilrettelagt skole som er det vesentligste, mens valg av utdanningsprogram har mindre betydning. De har imidlertid rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram. De har ikke rett til inntak på en bestemt skole. Søkere med store fysiske funksjonshemminger som søker andre tilbud, vil også kunne søke om fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.
Søkere som ønsker å søke etter denne bestemmelsen, skal ha bli meldt inn via et tilmeldingsskjema fra kommunen/grunnskolen til fylkeskommunen innen 1.10.

Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 (§ 6-18 i forskrift til opplæringsloven):

Søkere som har rett til oppæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9, kan søke om å få fortrinnsrett til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole eller inntak til knutepunktskole etter forskrift til opplæringsloven § 6-40 til § 6-43. Søkeren må i søknaden opplyse hva han eller hun prioriterer høyest.
Søkere som ønsker å søke etter denne bestemmelsen, skal ha bli meldt inn via et tilmeldingsskjema fra kommunen/grunnskolen til fylkeskommunen innen 1.10.

Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid ( § 6-19 i forskrift til opplæringsloven):
Bestemmelsen gjelder elever på Vg1 som har et enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd, og som trenger flere år på Vg1.

Søkere som søker om fortrinnsrett søker om skoleplass på Vigo innen 1. februar.