Godkjenning av utdanning fra utlandetGrunnskoleutdanning fra utlandet

Har du grunnskoleutdanning fra nordiske eller andre land, må du kontakte inntakskontoret i fylket du flytter til for å få informasjon om søknadsfrister, inntaksregler, innsending av dokumentasjon m.m.

Videregående opplæring på Vg1 og/eller Vg2 i utlandet

Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge. Opplæring i utlandet berører ikke norsk opplæringsrett. Du kan også søke rektor ved skolen som du går eller skal begynne på om å få godkjent enkeltfag fra utlandet som er bestått. Dette gjelder bare fag fra utlandet som er likeverdige med eller mer omfattende enn i Norge.

Du kan også søke fylkeskommunen (eventuelt daglig leder ved en privatskole) om å få hele opplæringsåret i utlandet godkjent som likeverdig med norsk utdanning og «hoppe over» tilsvarende nivå i Norge når du kommer tilbake. Får du et helt opplæringsår fra utlandet godkjent, har du brukt retten til en tilvarende del av opplæringen i Norge. Følgende betingelser gjelder for å få opplæringsår fra utlandet godkjent:

  • Opplæringen må vare et helt skoleår og være fulltidsopplæring.
  • Innholdet i opplæringen må være likeverdig med eller mer omfattende enn tilsvarende opplæring i Norge, men det er ikke krav om at opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling eller samme kompetansemål som den norske.
  • Opplæringen må være fullført og bestått, slik at du ville ha blitt flyttet opp til neste trinn i det utenlandske skolesystemet.

Får du godkjent et opplæringsår fra utlandet, anses du som kvalifisert til å bli tatt inn på neste trinn i Norge, på Vg2 eller Vg3. Men vær oppmerksom på at et godkjent opplæringsår ikke betyr at alle fag som inngår i det aktuelle opplæringsåret i Norge er godkjent. Du kan derfor måtte ta fag fra Vg1 eller Vg2 som elev eller privatist etter at du har kommet tilbake. Dette gjelder spesielt fellesfag hvor det settes standpunktkarakterer på Vg1 og/eller Vg2. For å få vitnemål eller fag-/svennebrev må kravene til fag- og timesammensetning alltid være oppfylt.

Er du elev i et studieforberedende utdanningsprogram og har fått opplæring i et fremmedspråk i utlandet, kan dette bare godkjennes dersom det er et av språkene som det i Norge arrangeres sentralt gitt eksamen i. Hvilke språk dette gjelder, finner du i avsnittet Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk.

Ønsker du å søke om å få et helt opplæringsår godkjent som likeverdig med norsk utdanning, må du undersøke grundig på forhånd. Ta derfor kontakt med inntakskontoret, eventuelt fagopplæringskontoret, i fylket ditt eller rådgiver/ledelsen ved den skolen du akter å begynne ved når du kommer tilbake. Dette bør skje i god tid før du reiser ut.

Informasjon fra Rogaland
Det er mulig å søke seg inn til videregående opplæring i Rogaland på grunnlag av utdanning/skolegang i utlandet.
Alle må søke skoleplass elektronisk på www.vigo.no innen fristen 1. mars.

Grunnskole fra utlandet
Det er inntakskontoret som tar vurdering av vitnemål fra grunnskole i utlandet.
Dokumentasjon sendes  seksjon dimensjonering og inntak, postboks 767, 4004 Stavanger.

Søkere til Vg2/Vg3 med utenlandsk utdanning
For søkere til studiespesialisende utdanningsprogram skal all dokumentasjon sendes til den skolen du har satt opp som ditt 1. ønske. 
For søkere til yrkesfag skal dokumentasjonen sendes til rektor ved den enkelte kompetanseskole. Ta kontakt med inntakskontoret for nærmere informasjon om hvilken skole du skal sende dokumentasjonen til.

Søkeren må selv sende inn følgende dokumentasjon:  
     Kompetansebevis/vitnemål/avsluttende karakterer.
     Norsk oversettelse av dokumentasjon når den er på andre språk enn engelsk

Frist for innsending av dokumentasjon på utenlandsk utdanning er 23. juni.

Av mottatt dokumentasjon vurderes først inntaksgrunnlaget. Det vurderes om utdanningen fra utlandet er tilstrekkelig inntaksgrunnlag til det programområdet som er søkt. Så gjør skolen en vurdering om hele opplæringsåret i utlandet kan godkjennes. For noen søkere kan resultatet bli at enkelt fag mangler/ikke godkjennes og at disse fagene må tas som privatist før skolen kan skrive ut vitnemål. 

 I Rogaland har alle elever som går VG2 studieforberedende fortrinnsrett inn til Vg3, dersom de har søkt samme skole som sitt første ønske og er kvalifisert. 

 Skolens vurdering oversendes så til seksjon dimensjonering og inntak (inntakskontoret) innen 1. juli. Blir skoleåret fra utlandet godkjent vil søkere med ungdomsrett få et skoletilbud i årets inntak.