Fysiske og medisinske forholdDersom du ikke har fortrinnsrett til inntak, men har behov for fysiske tilpasninger av undervisningsrom eller atkomst, må du opplyse om dette når du søker. Fylkeskommunen og den enkelte skole trenger tid til å foreta innkjøp, ombygginger og andre tilpasninger slik at alt er på plass når undervisningen starter. Fysiske tilpasninger kan for eksempel være aktuelt for elever med rullestol, hørselshemmede, synshemmede eller elever som må ha spesielt datautstyr.

Har du spesielle behov av medisinsk art, bør skolen og inntakskontoret kjenne til dette. Av hensyn til deg selv, dine lærere og medelever bør du gi nødvendige opplysninger allerede når du søker, selv om forholdet ikke gir grunnlag for spesiell tilrettelegging. Du må selv vurdere hva du ønsker at omgivelsene skal ta hensyn til, men husk at ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om.

Har du konkurrert deg inn på et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2 eller Vg3, kan fysiske og medisinske forhold være grunnlag for å få reservert plass ved en bestemt skole.

Informasjon fra RogalandSøknad om inntak til videregående opplæring for tegnspråkelige elever med rett etter 
opplæringslova §3-9.


Ungdom som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og som har tegnspråk som første språk, har rett til å velge videregående opplæring i et tegnspråklig miljø, eller rett til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler. Retten er avgrenset til de utdanningsprogrammene og programområder som skolen gir tilbud om.

Knutepunktskoler er ordinære fylkeskommunale videregående skoler som har tilrettelagt opplæringstilbud for døve og sterkt tunghørte elever, jf oppl.l § 6-29. Hetland videregående skole er en knutepunktskole for hørselshemma. Skolen er ny og utformet med spesielt med tanke på tilrettelegging for hørselshemma elever. Det er tatt spesielt hensyn til mulighetene for organisering i mindre grupper og til å gi god lydteknisk tilrettelegging for elever som har CI og høreapparat.

Elever som har behov for tolk vil få tilbud om det. Det vil bli gitt opplæring i og på tegnspråk i fellesfagene og i noen av programfagene.  Deler av opplæringstilbudet kan bli gitt med tolk.

Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PP- tjenesten, som blant annet tar stilling til:  
  • søkerens behov for å få opplæring i og på tegnspråk
  • har søkeren tilleggsvansker utover hørselshemningen, slik at det kan være behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1
  • om det kan være behov for opplæring utover tre år, etter oppl.l. § 3-1, femte ledd.
Den sakkyndige vurderingen legges ved søknaden om inntak til videregående opplæring.

Søknad om inntak til videregående opplæring for sterkt svaksynte og blinde elever

Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler, jf opplæringsloven §§ 3-10.

Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram til og fra skolen og på skolen. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal legges ved søknad om inntak til videregående opplæring.

Melding om behov for fysisk tilrettelegging

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, jf opplæringsloven § 9a.  En del funksjonshemmede elever har behov for spesielt utstyr eller spesielle hjelpemidler for å kunne ta i mot og gjennomføre opplæringen. Det kan dreie seg om særskilt plasskrevende hjelpemidler og utstyr som eleven låner av NAV - hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlene skal følge eleven ved overgang fra grunnskolen til den videregående skole.

Det er viktig at mottakerskolene får melding om elever som har behov for tilrettelegging av bygningsmessig art og eventuelt andre fysiske behov som har betydning for opplæringstilbudet så tidlig som mulig, slik at nødvendig utstyr og eventuell ombygging er klart når eleven begynner ved skolen.